English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Medzinárodné zmluvy a dohody

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR má v rámci medzinárodnej spolupráce podpísané nasledujúce bilaterálne dohody a memorandá o porozumení a spolupráci s cieľom rozvoja medzinárodných vzťahov v oblasti infraštruktúry kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva:


Dohody a memorandá o porozumení a spolupráci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  

Agreements and Memoranda of Understanding and Cooperation of the Slovak Office of Standards, Metrology and Testing
  
Štát  Názov zmluvného dokumentu
(mesto a dátum podpisu)
 Vstup
do platnosti
 Trvanie  Text je k dispozícii v nasledujúcich jazykoch
 Country  Title of the Contract
(Place and Date of Signature)
 Entry
into force
 Duration  Text is available in the following languages
Bielorusko

Belorussia
 

Memorandum o porozumení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky

(Bratislava, 27.04.2017)

27.04.2017

Memorandum nie je medzinárodnou zmluvou a nevytvára práva a povinnosti, ktoré sa riadia medzinárodným právom.

 Slovensky
Slovak
Memorandum (PDF, 1,2 MB)

Rusky
Russian
Memorandum (PDF, 1,3 MB)

Bielorusko

Belorussia

Protokol o ďalšej spolupráci medzi ÚNMS SR a Štátnym úradom pre normalizáciu Bieloruskej republiky

(Bratislava, 28.10.2010)

28.10.2010

Protokol je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o spolupráci medzi ÚNMS SR 
a štátnym úradom pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu Bieloruskej republiky z 23.06.1995

Slovensky
Slovak
P r o t o k o l
(PDF, 820,0 kB)
Rusky
Russian
P r o t o k o l (PDF, 1,2 MB)

Bielorusko

Belorussia

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR a výborom pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu Bieloruskej republiky

(Bratislava, 23.06.1995)

23.06.1995


Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Možnosť písomného vypovedania. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane. 

Rusky 
Russian
D o h o d a (PDF, 985,3 kB)

 Česká republika

Czech   Republic

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo Českej republiky

(Zvolen, 25.03.2004)
25.03.2004 Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.     
Možnosť písomného vypovedania. 
Platnosť končí po troch (3) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.

Slovensky
Slovak
D o h o d a (PDF, 714,4 kB)

Česky
Czech
D o h o d a (PDF, 557,9 kB)

Česká republika

Czech Republic

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo Českej republiky v oblasti metrológie

(Praha, 31.03.1993)
 31.03.1993 Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Možnosť písomného vypovedania. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.
  Slovensky
Slovak
D o h o d a (PDF, 908,6 kB)

Česky
Czech
D o h o d a (PDF, 1,2 MB)

Čínska ľudová republika

People's Republic of China 

Memorandum o porozumení medzi ÚNMS SR a Správou pre normalizáciu Čínskej ľudovej republiky (SAC - Standardization Administration of the People´s Republic of China

(Peking, 12.09.2016)

12.09.2016 Memorandum je uzatvorené na dobu neurčitú.
Memorandum o porozumení je účinné odo dňa jeho podpisu a bude v platnosti počas piatich (5) rokov. Jeho platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalšie obdobie (5) rokov, pokiaľ ho žiadna zo strán písomne nevypovie najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušného obdobia jeho platnosti

Slovensky
Slovak
Memorandum (PDF, 1,1 MB)

Anglicky
English
Memorandum
(PDF, 1,1 MB)

Čínsky
Chinese
Memorandum (PDF, 1,1 MB)

 

Čínska ľudová republika

People's Republic of China

Memorandum o porozumení medzi ÚNMS SR a Úradom pre  normalizáciu, metrológiu a inšpekciu (Čínskou ľudovou republikou, TAIWAN)

(Bratislava 25.01.2012 a Taipei 29.12.2011)

25.01.2012  Memorandum je uzatvorené na dobu neurčitú. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane. 
Možnosť písomného vypovedania. 
Písomné oznámenie o výpovedi je nutné zaslať najmenej 19 dní pred predpokladaným zrušením platnosti.
Anglicky
English
Memorandum (PDF, 1,0 MB)

 

Čínska ľudová republika

People's Republic of China

Dohoda o spolupráci medzi Správou pre normalizáciu Čínskej ľudovej republiky a Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN)

21.09.2010

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Od 01.01.2014 je SÚTN súčasťou organizačnej štruktúry ÚNMS SR.

Anglicky
English
D o h o d a (PDF, 675,5 kB)

 

Čínska ľudová republika

People's Republic of China

Implementačná schéma k dohode o spolupráci pri inšpekcii priemyselných výrobkov medzi ÚNMS SR a Generálnym úradom pre dozorovanie kvality, inšpekciu a karanténu
Čínskej ľudovej republiky (AQSIQ)

(Bratislava, 23.06.2005)

23.06.2005

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Slovensky
Slovak
D o h o d a (PDF, 1,7 MB)

Anglicky
English
D o h o d a (PDF, 1,7 MB)

Činsky
Chinese
D o h o d a (PDF, 1,9 MB)

Čínska ľudová republika

People's Republic of China

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR a Generálnym úradom pre dozorovanie kvality, inšpekciu a karanténu Čínskej ľudovej republiky (AQSIQ)

(Peking, 11.05.2004)

11.05.2004

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Slovensky
Slovak
D o h o d a (PDF, 1,1 MB)

Etiópia

Ethiopia
Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Úradom pre kvalitu a normalizáciu Etiópie

(Bratislava, 02.06.2006)
 02.06.2006

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.  
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.

 
Anglicky
English
 D o h o d a (PDF, 1,1 MB)
India

Indie
Memorandum o porozumení medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu Indie

(Nové Dillí, 28.07.2015)
 28.07.2015 Platnosť končí po štyroch (4) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane. 
Memorandum o porozumení bude v platnosti počas piatich (5) rokov od dátumu podpisu zúčastnenými stranami. 
Preto môže byť predlžené na ďalšie obdobia piatich (5) rokov po vzájomnej dohode oboch strán.
  Slovensky
Slovak
Memorandum (PDF, 1,2 MB) 

Anglicky
English
Memorandum (PDF, 1,2 MB)
Kazachstan

Kazakhstan
Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Ministerstvom hospodárstva a obchodu  Kazašskej republiky v oblasti normalizácie, metrológie a certifikácie

(Astana, 14.11.2001)

 14.11.2001 Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch 
od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.
Slovensky
Slovak
 D o h o d a (PDF, 722,3 kB)

Anglicky
English
D o h o d a (PDF, 687,7 kB)

Rusky
Russian
D o h o d a (PDF, 1,0 MB)
 

Kirgizsko

Kirghizia

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Štátnou inšpekciou pre normalizáciu a metrológiu pri vláde Kirgizskej republiky (KIRGIZSTANDART)  v oblasti normalizácie, metrológie a certifikácie

(Biškek, 04.03.2003)

04.03.2003 Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. Možnosť písomného vypovedania. Slovensky
Slovak
D o h o d a (PDF, 941,6 kB)

Rusky
Russian
D o h o d a (PDF, 1,5 MB)
Kuba

Cuba
Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Kubánskym národným normalizačným úradom

(Havana, 05.11.2012)

 05.11.2012 Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. Slovensky
Slovak
D o h o d a (PDF, 988,8 kB)

Anglicky
English
D o h o d a (PDF, 1,1 MB)

Španielsky
Spanish
D o h o d a (PDF, 1,2 MB)
Litva

Lithuania
Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Litovským úradom normalizácie v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok, certifikátov a značiek zhody

(Bratislava, Vilnius, 22.02.1996)
22.02.1996 Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.
 Slovensky
Slovak
D o h o d a (PDF, 1,4 MB)

Rusky
Russian
D o h o d a (PDF, 1,9 MB)
Rusko

Russia
Memorandum o vzájomnom pochopení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi ÚNMS SR a Federálnou agentúrou pre technickú reguláciu a metrológiu (Ruská federácia)

(Bratislava, 21.02.2006)
 02.06.2015 Memorandum nie je medzinárodnou zmluvou a nevytvrára práva a povinnosti, ktoré sa riadia medzinárodným právom. Slovensky
Slovak
 Memorandum (PDF, 870,5 kB)

Anglicky
English
 Memorandum (PDF, 901,2 kB)
  
Rusky
Russian
Memorandum (PDF, 1,0 MB)
 

Rusko

Russia

Memorandum o vzájomnom pochopení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi ÚNMS SR a Federálnou agentúrou pre technickú reguláciu a metrológiu (Ruská federácia)

(Bratislava, 21.02.2006)

 21.02.2006    Rusky
Russian
Memorandum (PDF, 743,6 kB)
Rusko

Russia
Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR a Štátnym výborom ruskej federácie pre normalizáciu a metrológiu

(Tbilisi, 19.06.2000)

 19.06.2000 Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.  
Dňom nabodnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody podpísanou 21.07.1994 v Bratislave.
 
Slovensky
Slovak
D o h o d a (PDF, 1,3 MB)

Rusky
Russian
D o h o d a (PDF, 1,5 MB)

Turecko

Turkey

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Tureckým normalizačným inštitútom

(Ankara, Bratislava, 11.10.2002)

 11.10.2002  
Anglicky
English
D o h o d a (PDF, 748,6 kB)

Ukrajina

Ukraine

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Ministerstvom ekonomického rozvoja a obchodu Ukrajiny

(Bratislava, 03.09.2013)

03.09.2013

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Platnosť končí po šiestich (6) mesiacoch od doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.
Dňom nabodnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody podpísanou 28.10.2010 v Bratislave.

Slovensky
Slovak
 D o h o d a (PDF, 1,0 MB)

Rusky
Russian
D o h o d a (PDF, 1,2 MB)

Uzbecká republika

The Republic of Uzbekistan

Dohoda o spolupráci medzi ÚNMS SR  a Uzbeckou agentúrou pre normalizáciu, metrológiu a posudzovania zhody

(Tashkent, 19.09.2012)

19.09.2012

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.                    
Dňom nabodnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody podpísanou 23.05.2003 v Jerevane.

Slovensky
Slovak
 D o h o d a (PDF, 1,1 MB)

Anglicky
English
 D o h o d a (PDF, 1,1 MB)

Rusky
Russian
D o h o d a (PDF, 1,4 MB)

Vietnam

Vietnam


Memorandum o vzájomnom pochopení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie, posudzovania zhody a certifikácie medzi ÚNMS SR  a Úradom pre normalizáciu, 
metrológiu a kvalitu a Úradu akreditácie Vietnamskej socialistickej republiky

(Ho Chi Minh, 08.10.2013)
08.10.2013

Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. Možnosť písomného vypovedania.

Anglicky
English
Memorandum (PDF, 995,4 kB)

 
Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 5. 2017