English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Legislatíva

Relevantné paragrafy zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Technické predpisy a technické normy

 § 4

Technické predpisy

Technický predpis na účely tohto zákona je všeobecne záväzný právny predpis)1 ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku.

 § 5

Technické normy

(1) Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití. Technická norma je:

a) medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,

b) európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,

c) slovenská technická norma, ktorá je verejne prístupná,

d) zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia a ktorá je verejne prístupná.

(2) Slovenská technická norma je vytvorená a schválená podľa § 6 a jej vydanie sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).

(3) Slovenská technická norma sa označuje značkou STN. Názov slovenská technická norma a značka STN sa nesmú použiť na označenie iných dokumentov.

(4) Medzinárodné normy a európske normy podľa odseku 1 sa vydávajú v Slovenskej republike iba ako slovenské technické normy a sú súčasťou sústavy slovenských technických noriem. Pri ich preberaní možno použiť všetky formy preberania určené medzinárodnými normalizačnými organizáciami a európskymi normalizačnými organizáciami.

(5) Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušných smerníc Európskych spoločenstiev a na tieto účely bola publikovaná v úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Úrad oznámi vo svojom vestníku, že harmonizovanú slovenskú technickú normu možno použiť na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") nariadením transponujúcim príslušnú smernicu Európskych spoločenstiev, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom)2.

(6) Úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom a v prípade potreby so súhlasom orgánov Európskych spoločenstiev určí technické normy vhodné na posudzovanie zhody; určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa uplatní len vtedy, ak príslušná smernica transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky umožňuje používanie národných noriem na splnenie požiadaviek zhody, kým neexistujú žiadne harmonizované normy alebo v neharmonizovanej oblasti. Určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo svojom vestníku.

(7) Úrad oznamuje ministerstvu zmeny v zoznamoch európskych noriem harmonizovaných s technickými predpismi Európskych spoločenstiev.

(8) Návrh na zrušenie určenia harmonizovanej slovenskej technickej normy a návrh na zrušenie určenia inej slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sú oprávnené podávať orgány dohľadu uvedené v § 30 na základe vlastného zistenia alebo na iný podnet.

(9) Úrad oznamuje vo vestníku, ktoré slovenské technické normy určil za vhodné na posudzovanie zhody vrátane zmien v určení alebo v zrušení takéhoto určenia, a harmonizované slovenské technické normy. V oznámení zároveň uvedie názov technického predpisu, na ktorý sa harmonizovaná norma vzťahuje. Ak úrad zruší určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody, súčasne oznámi, ktorú harmonizovanú slovenskú technickú normu určil.

 § 6

Tvorba, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

(1) Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem podľa tohto zákona zabezpečuje  úrad.

(2) Na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem môže úrad určiť jedinú právnickú osobu (ďalej len „určená právnická osoba“). Rozhodnutie o určení právnickej osoby, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia vyhlási uverejnením úrad vo forme oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(3) Úrad môže určiť právnickú osobu podľa odseku 2 na základe jej žiadosti. Rozhodnutie o určení vydá úrad len právnickej osobe, ak je spôsobilá plniť tieto podmienky:

a) včasnosť zverejňovania oznámení o pripravovaných návrhoch slovenských technických noriem a o vydaných normách,

b) vzájomný súlad slovenských technických noriem a ich súlad s technickými predpismi,

c) využívanie dosiahnutého stupňa rozvoja vedy a techniky,

d) ochranu oprávneného záujmu,

e) dobrovoľnú účasť na normalizačnej činnosti,

f) nezávislosť a existenciu mechanizmov znemožňujúcich presadzovanie jednostranných záujmov,

g) plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, z členstva v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách a využívanie výsledkov medzinárodnej spolupráce,

h) prerokovanie návrhu technickej normy s každým, kto sa prihlási v lehote určenej vo zverejnenom oznámení, alebo s každým, kto zašle svoje stanovisko k zverejnenému návrhu technickej normy v lehote určenej v oznámení,

i) distribúciu vydaných slovenských technických noriem do dvoch týždňov od doručenia objednávky alebo podľa dohody s odberateľom,

(4) Na určenie právnickej osoby podľa odseku 2 nie je právny nárok.

(5) Ak určená právnická osoba neplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o určení, úrad jej určenie zruší.

(6) Rozhodnutie o určení, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia oznámi úrad vo vestníku.

(7) Náklady na tvorbu harmonizovaných slovenských technických noriem a slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody uhrádza úrad. V ostatných prípadoch náklady na tvorbu slovenských technických noriem uhrádza ten, kto požaduje ich spracovanie.

(8) Náklady spojené s členstvom určenej právnickej osoby v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách uhrádza úrad.

(9) Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom určenej právnickej osoby.

(10) Ak sú slovenské technické normy priamo citované v technických predpisoch, úrad po dohode s určenou právnickou osobou uverejní oprávnenie na ich rozmnožovanie vo vestníku.

 § 7

Zhoda so slovenskými technickými normami

(1) Zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v technickom predpise. Slovenské technické normy citované v technických predpisoch sa vyhotovujú v štátnom jazyku7)3 a sú verejne prístupné podľa § 6 ods. 3 písm. i) a ods. 10.

(2) Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.

(3) Dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné.

 § 8

Informačné povinnosti

(1) Úrad je oznamovacím miestom zodpovedným za sprostredkovanie informácií o návrhoch technických predpisov, o návrhoch ich zmien a doplnení a o návrhoch slovenských technických noriem.

(2) Úrad ako oznamovacie miesto zabezpečuje:

a) informovanie o návrhoch technických predpisov, slovenských technických noriem a postupov posudzovania zhody do zahraničia, 

b) informovanie o autorizovaných osobách,

c) informovanie o obdobných návrhoch zahraničných technických predpisov uverejnením vo vestníku.

(3) Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami:

a) stanoviská o tom, že v Slovenskej republike sa preukázateľne zistilo, že harmonizovaná európska norma nespĺňa základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných orgánmi Európskych spoločenstiev, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa technických noriem,

b) autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie,

c) rozhodnutie o uložení ochranného opatrenia pri určených výrobkoch vrátane tých výrobkov, ktoré majú pôvod v štátoch, s ktorými je uzatvorená príslušná medzinárodná zmluva,

d) vydanie technických predpisov, ak preberajú smernice Európskych spoločenstiev, pričom ich text zasiela orgánom Európskych spoločenstiev.

(4) Technický predpis alebo slovenskú technickú normu oznámenú podľa odseku 2 možno prijať až po uplynutí lehoty na podanie pripomienok určenej medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(5) O oznámeniach o návrhoch zahraničných technických predpisov, o návrhoch technických noriem a o postupoch posudzovania zhody úrad informuje príslušné ministerstvo. Úrad koordinuje a zabezpečuje oznamovanie návrhov technických predpisov, návrhov ich zmien, návrhov slovenských technických noriem, ich zmien a postupov posudzovania zhody do zahraničia. Príslušné ministerstvo je povinné predložiť úradu návrh technického predpisu, jeho zmeny alebo doplnenia.

 Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 35

(1) Rozhodnutia na výkon štátneho skúšobníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o autorizácii podľa tohto zákona do 31. decembra 2000, ak v jednotlivých prípadoch ich platnosť nezanikne skôr.

(2) Výrobky určené na povinnú certifikáciu podľa doterajších predpisov sa považujú za určené výrobky podľa tohto zákona najdlhšie do 31. decembra 2002.

(3) Rozhodnutia o schválení výrobkov a certifikáty výrobkov vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za certifikáty určených výrobkov podľa tohto zákona po dobu ich platnosti alebo dovtedy, kým technický predpis neustanoví inak.

(4) Konanie o schválení výrobku alebo konanie o certifikácii výrobku, ktoré sa začalo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona ako certifikácia typu určeného výrobku, ak ide o určený výrobok alebo ak o to v ostatných prípadoch osobitne požiada prihlasovateľ.

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti a na výrobky uvedené na trh podľa osobitných predpisov)3.

(6) Konania o uložení pokút, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa zákona platného v čase začatia konania.

(7) Slovenské technické normy označené značkou STN schválené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za slovenské technické normy podľa tohto zákona.

(8) Podnikatelia a orgány štátnej správy sú povinné do 31. decembra 2000 riadiť sa ustanoveniami slovenskej technickej normy, ktoré sú označené ako záväzné podľa doterajších predpisov.


Odkazy pod čiarou:

1) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.

2) Napríklad zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

3) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 


Úplne znenie zákona (PDF, 83,7 kB) Úplne znenie zákona Stiahnuť

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 7. 4. 2016