English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Kvalita

Odbor kvality a projektového riadenia plní tieto úlohy:

 1. navrhuje koncepciu štátnej politiky kvality SR, jej aktivity, plní povinnosti a uplatňuje práva úradu z nej vyplývajúce,
 2. metodicky usmerňuje a koordinuje aktivity vyplývajúce zo štátnej politiky kvality SR,
 3. spolupracuje s odbornými útvarmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánmi verejnej správy, vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými osobami, podnikateľskými subjektmi,  inými právnickými osobami a fyzickými osobami a zainteresovanými organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh štátnej politiky kvality SR,
 4. zabezpečuje a koordinuje činnosť Rady Národného programu kvality SR ,
 5. koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž „Národná cena SR za kvalitu“ a súťaž „Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť“,
 6. koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž „Top manažéri kvality“,
 7. koordinuje a metodicky zabezpečuje súťaž „Cena za najlepší  príspevok v oblasti kvality“,
 8. poskytuje základné poradenstvo pri implementácii modelov a nástrojov manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy,
 9. zabezpečuje poradenskú a posudzovateľskú činnosť v oblasti implementácie nástrojov a modelov kvality v organizáciách verejnej správy,
 10. metodicky a organizačne zabezpečuje národnú/medzinárodnú konferenciu o kvalite,
 11. pôsobí ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF (CAF External Feedback) a udeľuje titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ organizáciám verejnej správy,
 12. zabezpečuje školiacu, poradenskú a hodnotiteľskú činnosť vo vzťahu k Externej spätnej väzbe modelu CAF a udeľovaniu titulu „Efektívny používateľ modelu CAF“,
 13. pôsobí ako Národný korešpondent modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality) v SR,
 14. zastupuje SR v  Expertnej pracovnej skupine modelu CAF v rámci Európskej siete verejnej správy (European Public Administration Network),
 15. sleduje vývoj a riešenie problematiky manažérstva kvality v zahraničí a získané poznatky uplatňuje pri riadení rozvoja slovenskej verejnej správy a podnikateľského sektora v danej oblasti,
 16. zodpovedá za zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality na odbore technickej normalizácie podľa normy STN EN ISO 9001,
 17. koordinuje jednotlivé oddelenia odboru technickej normalizácie pri zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality,
 18. zodpovedá za riadenie dokumentov a záznamov systému manažérstva kvality,
 19. spracúva a predkladá správu o fungovaní systému manažérstva kvality pre Preskúmanie manažmentom,
 20. spracúva a predkladá záznam z Preskúmania manažmentom,
 21. zodpovedá za riadenie nezhôd, nápravných opatrení a za proces interných auditov v rámci systému manažérstva kvality,
 22. zabezpečuje činnosť interných a externých audítorov systému manažérstva kvality,
 23. zodpovedá za činnosti spojené s certifikáciou prekladateľských služieb podľa normy ISO 17100 v SR a v spolupráci s Rakúskym normalizačným ústavom (Austrian Standards plus Certification),
 24. zabezpečuje výkon činností súvisiacich so vznikom, implementáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektov,
 25. pripravuje a predkladá návrhy projektov a zabezpečuje realizáciu a súvisiace činnosti v rámci schválených projektov,
 26. komunikuje jednotlivé projekty s vecne príslušnými organizačnými útvarmi úradu, ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy,
 27. za úrad zabezpečuje koordináciu realizácie projektov a vykonáva dohľad nad ich obsahovým, termínovým a kvalitatívnym plnením,
 28. zabezpečuje spracúvanie návrhu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kvality a podieľa sa na ich príprave po vecnej a obsahovej stránke do legislatívneho procesu v úzkej súčinnosti s odborom legislatívy,
 29. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
 30. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 31. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
 32. vedie príručnú registratúru útvaru kvality podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
 33.  plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu a podpredsedu.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 5. 2018