English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Kto je zodpovedný za vzájomné uznávanie

Za dodržiavanie základného princípu vzájomného uznávania je zodpovedný každý členský štát EÚ, čiže v tomto prípade Slovenská republika a jej kompetentné orgány (orgány štátnej správy alebo orgány územnej samosprávy).

Vzájomné uznávanie sa podľa čl. 1 nariadenia (ES) č. 764/2008 vzťahuje na prijímanie alebo zámer prijatia rozhodnutia orgánov SR, ktoré by mohli brániť voľnému pohybu výrobku, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte.

Povinnosti správnych orgánov

Nariadenie (ES) č. 764/2008 sa týka správnych orgánov, ktoré sa rozhodnú obmedziť voľný pohyb výrobku už uvedeného na trh v inom členskom štáte a ukladá im niekoľko povinností.

Článok 6 stanovuje, že ak sa správny úrad alebo na jeho úroveň splnomocnená právnická osoba (ďalej len „kompetentná autorita“) rozhodnú, že výrobok nevpustia na trh alebo požadujú dodatočné skúšanie, musia to oznámiť nielen dotknutému podnikateľskému subjektu, ale i Európskej komisii – do 20 dní od uplynutia lehoty pre pripomienky od podnikateľského subjektu.

Článok 7 stanovuje pravidlá pre dočasné pozastavenie uvádzania výrobkov na trh. I v tomto prípade je kompetentná autorita povinná okamžite toto pozastavenie oznámiť podnikateľskému subjektu aj Komisii. V prípadoch, keď by výrobok vážne ohrozoval bezpečnosť alebo zdravie spotrebiteľov, je povinná svoje oznámenie doplniť o technické alebo vedecké odôvodnenie.

Čo musí obsahovať oznámenie
 
Pri tvorbe oznámenia nie je potrebné dodržať žiadnu zvláštnu formu, stačí ak ho kompetentná autorita zašle neformálne (vo formáte .pdf, .doc) na e-mailovú adresu:
grow-mutual-recognition@ec.europa.eu.
 
Obsah oznámenia je dôverný a z formálneho hľadiska by oznámenie malo obsahovať tieto informácie:
  • o aký výrobok ide
  • komu je rozhodnutie určené (názov podnikateľského subjektu)
  • na základe akého technického pravidla bolo rozhodnutie vydané a jeho technické či vedecké odôvodnenie (štúdia, odborné stanovisko atď.)
  • dátumom vymedzená lehota pre podnikateľský subjekt na uvedenie pripomienok
  • pokiaľ podnikateľský subjekt uplatnil pripomienky, tak aj spôsob, akým sa s nimi kompetentná autorita vyrovnala
V prípade, že sa kompetentná autorita rozhodne poslať takéto oznámenie Komisii priamo a nie prostredníctvom Národného kontaktného miesta pre výrobky, odporúča sa zaslať kópiu tohto oznámenia aj Národnému kontaktnému miestu (productinfo@normoff.gov.sk), aby bolo v dostatočnom predstihu o tejto skutočnosti informované skôr ako ho Komisia požiada o stanovisko alebo o informáciu k predmetnej veci vyplývajúcu z jeho úloh definovaných v článku 12 nariadenia (ES) č. 764/2008.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 9. 2019