English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Konzultácie k návrhu Stratégie CEN a CENELEC 2030

Európsky výbor pre normalizáciu CEN a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike CENELEC predložili svojim národným členom návrh Stratégie CEN a CENELEC 2030 na pripomienkovanie na národnej úrovni v decembri 2019.

Dokument načrtáva návrh stratégie CEN a CENELEC vrátane vízie a predbežného súboru cieľov ďalšieho rozvoja. Ide o predbežný návrh stratégie, ktorého cieľom je vyvolať diskusiu a spätnú väzbu od zainteresovaných strán na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni.

Požadované vstupy budú slúžiť na finalizáciu komplexnej stratégie, ktorá bude brať do úvahy záujmy všetkých zainteresovaných strán podieľajúcich sa na tvorbe noriem.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky týmto zverejňuje návrh Stratégie CEN a CENELEC 2030 na vnútroštátne pripomienkovanie. Pripomienkovanie návrhu je možné vykonať prostredníctvom vyplneného dotazníka, pričom pripomienky nad rámec rozsahu dotazníka možno predložiť vo forme dodatočných komentárov alebo návrhov. 

Vyplnený dotazník zašlite v termíne do 7. februára 2020 na adresu: adriana.lengyelova@normoff.gov.sk.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 7. 2020