English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Poskytovanie informácií

V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a rozhodovaní o opravných prostriedkoch postupuje v zmysle zákona a podľa Interného riadiaceho aktu ÚNMS SR č. 45/2017 Smernica o sprístupňovaní informácií v znení dodatkov č. 1 - 2.

Organizačným útvarom zodpovedným za prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí a odoslanie odpovedí na žiadosti, ako aj vykonávanie úkonov podľa § 14 až 21 zákona, je organizačný útvar úradu ustanovený Organizačným poriadkom – kancelária predsedu.


ÚNMS SR upozorňuje žiadateľov o poskytnutie usmernení v prípadoch uvádzania konkrétnych výrobkov na trh, získania certifikátu, označenia CE a pod., že tieto informácie poskytuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štátenariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov
Kontaktné miesto pre výrobky. Otázky sa zasielajú na mailovú adresu Kontaktného miesto pre výrobky: productinfo@normoff.gov.sk.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 7. 2021