English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Poskytovanie informácií

V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a rozhodovaní o opravných prostriedkoch postupuje v zmysle zákona a podľa Interného riadiaceho aktu ÚNMS SR č. 45/2017 Smernica o sprístupňovaní informácií v znení dodatkov č. 1 - 2.

Organizačným útvarom zodpovedným za prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí a odoslanie odpovedí na žiadosti, ako aj vykonávanie úkonov podľa § 14 až 21 zákona, je organizačný útvar úradu ustanovený Organizačným poriadkom – kancelária predsedu.


ÚNMS SR upozorňuje žiadateľov o poskytnutie usmernení v prípadoch uvádzania konkrétnych výrobkov na trh, získania certifikátu, označenia CE, aby zasielali svoje otázky na mailovú adresu productinfo@normoff.gov.sk alebo vyplnili formulár na tejto adrese Kontaktné miesto pre výrobky.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 10. 2020