English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Poskytovanie informácií

V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a rozhodovaní o opravných prostriedkoch postupuje v zmysle zákona a podľa Interného riadiaceho aktu ÚNMS SR č. 45/2017 Smernica o sprístupňovaní informácií v znení dodatkov č. 1 - 2.

Organizačným útvarom zodpovedným za prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí a odoslanie odpovedí na žiadosti, ako aj vykonávanie úkonov podľa § 14 až 21 zákona, je organizačný útvar úradu ustanovený Organizačným poriadkom – kancelária predsedu.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 29. 1. 2020