English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dohoda TBT/WTO

Výmena informácií podľa dohody TBT/WTO

Cieľom Dohody o technických prekážkach obchodu (Dohoda TBT/WTO)- jednej z dohôd uzatvorených členskými štátmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO) - je zabezpečiť, aby technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody neboli pripravované, prijímané alebo uplatňované s úmyslom vytvárať zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode. Záväzky Dohody TBT v rámci členských krajín WTO sa realizujú formou výmeny informácií o uvedených technických predpisoch, pripravovaných na prijatie. Dohoda TBT sa vzťahuje na všetky priemyselné a poľnohospodárske výrobky.
 
SR a WTO
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) nadobudla platnosť 1. januára 1995. Bola publikovaná v Zbierke zákonov SR pod číslom 152/2000 Z. zo dňa 13. mája 2000.
Úlohou zastupovať SR vo WTO a zabezpečovať úlohy vyplývajúce pre SR z členstva vo WTO vláda SR poverila Ministerstvo hospodárstva SR.

Kontaktné miesto
Výmenu informácií požadovaných Dohodou TBT/WTO v Slovenskej republike zabezpečuje Informačné stredisko WTO (IS WTO), zriadené na ÚNMS SR podľa článku 10 Dohody TBT/WTO a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov. Oznámenia o národných opatreniach spadajúcich pod dohodu o technických prekážkach obchodu WTO sa predkladajú na predpísanom formulári. Formulár a pokyny na jeho vyplnenie nájdete tu.

IS WTO zabezpečuje plnenie notifikačných povinností podľa článku 2.9 a 5.6 dohody:
  • oznamuje Sekretariátu WTO v Ženeve návrhy slovenských technických predpisov alebo postupov posudzovania zhody, ktoré môžu mať významný vplyv na medzinárodný obchod ostatných členských štátov WTO (realizuje sa formou notifikačného formulára pre tento účel),
  • pravidelne mesačne zverejňuje prehľady notifikácií ostatných členských štátov WTO vo Vestníku ÚNMS SR,
  • na požiadanie zabezpečuje pre slovenské subjekty plné texty notifikovaných návrhov technických predpisov ostatných členských štátov WTO,
  • zabezpečuje kontakt slovenských subjektov s príslušnými stranami ostatných členských štátov WTO,
  • zodpovedá primerané otázky ostatných členov a zainteresovaných strán ostatných členov a poskytuje príslušné dokumenty,
  • sprostredkuje vysporiadanie pripomienok k uvedeným návrhom.
Spolupráca s Ministerstvom hospodárstva SR pri príprave stanovísk pre Trade Policy Committee (Výbor pre obchodnú politiku Rady EÚ) v oblasti relevantných dohôd WTO v pôsobnosti ÚNMS SR:
  • Dohoda TBT WTO o technických prekážok obchodu
  • Dohoda SPS WTO o aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Adresa kontaktného miesta na ÚNMS SR:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Informačné stredisko WTO
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

telefón: +421 2 5748 5323
fax: +421 2 5249 3521
e-mail: infonot@normoff.gov.sk


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016