English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19 Aktuálne informácie

ÚNMS SR pokračuje v dočasnom bezodplatnom poskytovaní vybraných STN v boji proti šíreniu pandémie COVID- 19

5. október 2020
V dňoch 29. septembra – 1. októbra 2020 sa konalo zasadnutie Technickej rady Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC). Témou rokovaní bola diskusia o predĺžení mimoriadnych ...

Novela zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

21. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 21. júla 2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvi...

Posudzovanie zhody ochranných odevov, ktoré slúžia na ochranu pred škodlivými biologickými činiteľmi napr. COVID-19

20. júl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Ochranné odevy ako osobné ochranné prostriedky (ďalej len „OOP“) patria do kategórie III OOP podľa nariadenia Európskeho parla...

Usmernenie k posudzovaniu zhody / certifikácii výrobkov "Ochranné rúška" - aktualizácia

14. júl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/ certifikáciu ochranných rúšok sa môže v závislosti od účelu určenia vzťahovať niek...

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

29. jún 2020
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v boji proti šíreniu COVID-19, bezodplatne sprístupnil druhú sériu európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné p...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »