English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

COVID-19 Aktuálne informácie

Ukončenie prijímania žiadostí a podaní o udelenie výnimky pre Ag testy

30. júl 2021
Na základe listu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.06.2021 ÚNMS SR ku dňu 17.06.2021 ukončil prijímanie nových žiadosti a podaní o udelenie výnimky pre antigénové testy určené na samodiagnostiku. Dôvodom uk...

Výnimky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku – aktualizácia

30. júl 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) je oprávnený na základe § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektor...

Usmernenie k posudzovaniu zhody / certifikácii výrobkov "Ochranné rúška" – druhá aktualizácia

25. jún 2021
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/ certifikáciu ochranných rúšok sa môže v závislosti od účelu určenia vzťahovať niek...

Odvolanie časti USMERNENIA ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

5. máj 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 80 710 (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. ...

Tlačová správa "Rozhodnutie ÚNMS SR o udelení výnimky na nazálny antigénový test na samodiagnostiku"

22. marec 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Rozhodnutie ÚNMS SR o udelení výnimky na nazálny antigénový test na samodiagnostiku". Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »