English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

CE označenie – Vstupenka na vnútorný trh EÚ

logo CE značenia

V záujme maximálnej podpory hospodárskeho rastu Európskej únie ako aj členských štátov bol na princípe voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu vytvorený jednotný trh, tzv. Európsky hospodársky priestor (EHP).

Jedným z hlavných nástrojov podpory vnútorného trhu EÚ, ktorý sa zaviedol pred 20 rokmi, je práve CE označenie. Písmenami CE (Communauté Européenne resp. Conformité Européenne) v tvare na nižšie zobrazenom obrázku sa označujú produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám nového typu technickej harmonizácie Európskej únie, ktorá sa opiera o formovanie základných požiadaviek na zabezpečenie právom chránených záujmov, ktorých vzorovým riešením sú harmonizované technické normy. Dochádza k oddeleniu úlohy regulačnej autority (Komisie a členských štátov) od tzv. samoregulácie formulovanej zainteresovanými záujmovými skupinami združenými v európskych a národných normalizačných organizáciách.

CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch aj interoperability. Na ich splnenie a získanie CE označenia je potrebné dodržiavanie 6 nevyhnutných krokov (PDF, 69,5 kB).

Posolstvá pre podnikateľské subjekty

Užitočné odkazy:


CE označenie je povinné a je neoddeliteľnou súčasťou označovania výrobku pri jeho uvedení na trh ES, ak nie je príslušnou smernicou stanovené inak. Bez CE označenia nesmú byť výrobky umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky v EHP. V tejto súvislosti sa CE označenie niekedy nazýva aj ’obchodný pas’, pretože rovnako ako pas pri vstupe do inej krajiny je potrebná pre prístup na európsky trh.

Hlavnými cieľmi CE označenia bolo harmonizovať všetky rozdielne vnútroštátne predpisy o spotrebných a priemyselných výrobkoch európskych členských štátov za účelom podpory jednotného trhu, a tým aj zníženia nákladov pre výrobcov a zvýšenia bezpečnosti výrobkov. V neposlednom rade malo CE označenie uľahčiť činnosť aj štátnym orgánom pri kontrole výrobkov. Vzhľadom na to, že nie všetky z týchto cieľov boli dosiahnuté, a to najmä v dôsledku neharmonizovaného prístupu k vymáhaniu týchto smerníc zo strany kontrolných orgánov členských štátov, pristúpila Európska komisia, Rada a Parlament k revízii tohto systému, ktorej výsledkom bolo prijatie nového regulačného balíčka EÚ na výrobky.

Aktivity v rámci kampane o CE označení:


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016