English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Často kladené otázky

Čo znamená skratka EFQM?
EFQM je skratka Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (European Foundation for Quality Management). Je to globálna nezisková nadácia so sídlom v Bruseli v Belgicku, ktorá má v súčasnosti viac ako 500 členov z 55 krajín a 50 priemyselných odvetví. Prostredníctvom svojho modelu výnimočnosti EFQM (EFQM Excellence Model) ponúka organizáciám možnosť učiť sa jeden od druhého, zvýšiť tým svoju výkonnosť a usilovať sa o udržanie excelentnosti.

V čom vidíte výhody modelu výnimočnosti EFQM oproti norme STN EN ISO 9001: 2008?
Model výnimočnosti EFQM je nástrojom manažérstva kvality, ktorý je určený pre akúkoľvek organizáciu podnikateľského sektora, alebo verejnej správy s cieľom neustáleho zlepšovania svojej činnosti. Model môže byť aplikovaný v rámci systému manažérstva kvality samostatne, alebo ako nadstavba normy STN EN ISO 9001: 2008, v ktorej mnohé postupy zodpovedajú kritériám modelu výnimočnosti EFQM. Výhodou modelu výnimočnosti EFQM je voľnejšia implementácia oproti norme STN EN ISO 9001: 2008 a zároveň je model zrozumiteľnejší pre pracovníkov.

Je výsledkom implementácie modelu CAF zriadenie útvaru kvality, ktorý má systém manažérstva kvality v organizácii udržiavať a s akým počtom zamestnancov?
Organizácia nemusí zriaďovať samostatný odbor/útvar, ktorý sa bude zaoberať implementáciou modelu kvality. Na implementácii sa podieľa každý organizačný útvar organizácie, ktorý má svoje zastúpenie prostredníctvom svojho zamestnanca v CAF tíme. V ďalšom kroku je možné vytvoriť útvar, ktorý sa bude trvalým zlepšovaním zaoberať, závisí to od vedenia organizácie a jeho prístupu k trvalému zlepšovaniu. Organizácie, ktoré majú takýto útvar zriadený, alebo majú vytvorenú, napr. pozíciu manažéra kvality sú samozrejme vo výhode.

Majú byť do implementácie modelu kvality zapojení všetci zamestnanci organizácie?
Vedenie organizácie by malo deklarovať svoje rozhodnutie implementovať model manažérstva kvality v organizácii. Toto rozhodnutie by malo byť následne premietnuté do úloh organizácie. Vedenie vymenuje na základe jasných kritérií garanta a metodika a poverí ich tvorbou CAF tímu. Garant a metodik sa zúčastnia dvojdňového školenia k modelu CAF. Na základe informácií  zo školenia informujú o ďalších postupoch organizáciu a oslovia zamestnancov, ktorí majú záujem stať sa členom CAF tímu v organizácii. Ďalšou možnosťou je, že vedenie poverí vedúcich organizačných útvarov určiť člena tímu. Pri získavaní podkladov do samohodnotiacej správy je dôležité, aby garant informoval všetkých zamestnancov organizácie, že prebieha implementácia manažérstva kvality, že sa pripravuje spracovanie samohodnotiacej správy, na písaní ktorej sa bude podieľať nielen CAF tím, ale aj ďalšie organizačné útvary.
Veľkou pomôckou pre organizáciu je aj vytvorenie komunikačného plánu organizácie, ktorý informuje ako zamestnancov organizácie, tak i zainteresované strany a kľúčových partnerov mimo organizácie o stave implementácie modelu kvality. Takýmto spôsobom je o implementácii informovaná nielen celá organizácia, ale i ostatní kľúčoví partneri a zainteresované strany.

Ako motivovať zamestnancov k aktívnemu podávaniu pripomienok a návrhov na zmenu a zlepšovanie?
Napríklad vykonaním prieskumu spokojnosti zamestnancov, zmeniť veci, na ktoré zamestnanci upozornili, dať všetkým informáciu, že nastala zmena a budú aktívnejší. Dať zamestnancom  na vedomie, že sa s ich podnetmi/návrhmi vedenie zaoberá. Niektoré organizácie vytvárajú učiace sa krúžky alebo zlepšovateľské tímy, podporujú zamestnancov vo využívaní schránky námetov.

Prečo boli oslovené verejné vysoké školy možnosťou zapojiť sa do manažérstva kvality?
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vytvára a rozširuje databázy organizácií verejného sektora, ktoré by mohli implementovať komplexný systém manažérstva kvality. Od roku 2008 sú každoročne informované a oslovované aj verejné vysoké školy.

Prečo nemôžu používať model CAF súkromné vysoké školy?
Model CAF je určený iba pre organizácie verejnej správy. Pre súkromné organizácie, vrátane vysokých škôl je určený model výnimočnosti EFQM.

V Externej spätnej väzbe modelu CAF chýbajú verejné vysoké školy.
V Slovenskej republike používame všeobecnú metodiku Externej spätnej väzby modelu CAF z Európskej únie. Do Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR boli doručené pripomienky niektorých organizácií ku kategorizácii. Národný organizátor za Slovenskú republiku túto pripomienku prednesie na najbližšom stretnutí pracovnej skupiny pre inováciu verejných služieb (IPSG) pôsobiacu v rámci európskej siete pre verejnú správu (EUPAN).

Je účasť v Európskej cene za kvalitu podmienená účasťou v národnej cene za kvalitu?
Európska cena za kvalitu je najvýznamnejším medzinárodným ocenením úspešnej implementácie systémov manažérstva, udeľovaná Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality v Bruseli. Súťaž Národná cena SR za kvalitu je organizovaná a realizovaná v zhode s metodikou, ktorá je uplatňovaná v súťaži Európska cena za kvalitu. Prihláška a dokumentácia do súťaže Európska cena za kvalitu sa predkladajú v anglickom jazyku. Účasť v národnej súťaži nie je podmienkou účasti v Európskej cene za kvalitu. 

Koľko stojí účastníka celý proces súťaže?
Účasť v súťaži – v základnej časti aj vo finále je v tomto ročníku súťaže bezplatná.

Kde nájdem prihlášku do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu?
Prihlášku do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, ako aj prvú informáciu o súťaži, pravidlá súťaže a štatút je možné nájsť na webovej stránke úradu /?narodna-cena-sr-za-kvalitu-2012

Bude ponuka školení rozposielaná mailom?
Ponuka bezplatných informačných seminárov k súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu je každoročne rozposielaná mailom všetkým organizáciám verejnej správy, dôležitým organizáciám podnikateľského sektora, Top 200 organizáciám, poisťovniam, bankám, všetkým minulým účastníkom súťaže a pod.
Dvojdňové školenia o konkrétnych modeloch manažérstva kvality sú primárne určené účastníkom súťaže a sú limitované počtom účastníkov. Z tohto dôvodu nie sú ponúkané iným záujemcom ako organizáciám prihláseným do súťaže. Okrem toho sa každoročne organizujú v priebehu roka školenia o modeloch manažérstva kvality otvorené pre verejnosť.
Ponuka všetkých školení organizovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je pravidelne zverejňovaná na webovej stránke úradu.

Kde sa budú školenia konať?
Všetky školenia k súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu sa konajú v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave.

Je počet účastníkov na školenie limitovaný?
V záujme zvýšenia kvality a efektívnosti školenia je kapacita školení obmedzená na počet 25 účastníkov. Každé školenie sa skladá z prednáškovej časti a workshopu. Práve na workshope sa pracuje s prípadovou štúdiou samostatne v malých skupinkách a väčší počet účastníkov by znemožňoval školiteľovi venovať sa jednotlivým skupinkám v takej miere a na takej úrovni, ako si to školenie vyžaduje.

Samohodnotiaca správa je voľný text alebo je na ňu určená šablóna?
Formát samohodnotiacej správy je predpísaný a šablónu na jej napísanie obdrží každá organizácia, ktorá sa prihlási do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu. Rozsah samohodnotiacej správy je maximálne 75 strán (Font 12) formátu A4 (bez titulnej strany, obsahu, úvodu, zoznamu skratiek, zoznamu príloh, zoznamu tabuliek a grafov a prehlásenia) plus maximálne 5 strán príloh formátu A4.

Ako sú archivované samohodnotiace správy organizácií?
Samohodnotiace správy sú podľa pravidiel súťaže archivované odborom kvality ÚNMS SR po dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby sú zoskartované. Obsah samohodnotiacich správ je považovaný za dôverný. V záujme plného rešpektovania a dokumentovania údajov takéhoto charakteru podpisujú zamestnanci úradu zabezpečujúci organizačnú stránku súťaže, posudzovatelia a členovia hodnotiteľskej komisie prehlásenie o mlčanlivosti. Bez písomného súhlasu účastníka súťaže organizátor neposkytne žiadne informácie tretej strane.

Musia byť v správe uvedené všetky dôkazy?
Všetky relevantné dôkazy musia byť vymenované a konkretizované na úrovni jednotlivých subkritérií.

Ako sa určuje počet bodov za jednotlivé subkritériá?
Každé subkritérium sa hodnotí pomocou karty RADAR tak, že sa ohodnotí samostatne Prístup, Rozšírenie a Hodnotenie a  Zdokonaľovanie. Celkové hodnotenie subkritéria sa potom získa ich aritmetickým priemerom. Jednotlivé kritériá majú svoju váhu, pričom sa hodnotia samostatne kritériá predpokladov (Karta RADAR – predpoklady) a kritériá výsledkov (Karta RADAR – výsledky).

Čo ak sa organizácia podhodnotí vo svojom bodovom hodnotení?
Posudzovatelia súťaže hodnotia samohodnotiacu správu organizácie samostatne. Vlastné bodové hodnotenie samotnej organizácie  má  len informatívny charakter, takto získaný počet bodov nie je pri hodnotení zohľadňovaný a nijako neovplyvní bodové hodnotenie tímu externých posudzovateľov. Slovné podhodnotenie a nedostatočná prezentácia však ovplyvňuje celkové hodnotenie samohodnotiacej správy.

Nasleduje po odovzdaní samohodnotiacej správy hneď posúdenie na mieste?
Po odovzdaní samohodnotiacej správy je táto následne posudzovateľmi súťaže posúdená a ohodnotená. Posudzovatelia vypracujú spätnú správu zo samohodnotiacej správy, v ktorej vyjadria svoje odporučenie, príp. neodporučenie postupu organizácie do finále súťaže. Spätné správy sú predložené hodnotiteľskej komisii súťaže, ktorá na svojom zasadnutí rozhodne o postupe organizácie do finále súťaže. O tejto skutočnosti je každá organizácia písomne informovaná. Zároveň musí organizácia s postupom do finále súťaže súhlasiť, a to zaslaním písomného súhlasu. Až po tomto súhlase nasleduje posúdenie na mieste.

Je posúdenie na mieste podobné auditu?
Posúdenie na mieste je často prirovnávané k auditu, nie je to však audit. Na rozdiel od auditu posudzovatelia súťaže pri posúdení na mieste nehľadajú chyby a nedostatky organizácie, ale snažia sa nájsť pozitíva, ktoré neboli v samohodnotiacej správe dostatočne opísané, snažia sa vyzdvihnúť, čo robia organizácie správne a naviesť ich k ceste k trvalému zlepšovaniu.

Počas posúdenia na mieste sa posudzuje celá samohodnotiaca správa, alebo len jej časť? Získa organizácia zoznam otázok/oblastí, na ktoré sa budú posudzovatelia primárne zameriavať na posúdení na mieste?
Posúdeniu na mieste podlieha celá samohodnotiaca správa. Organizácia zoznam otázok/oblastí, na ktoré sa budú posudzovatelia zameriavať vopred neobdrží. ÚNMS SR zasiela organizácii časový aj obsahový harmonogram posúdenia na mieste.

Predkladajú sa pri posúdení na mieste dôkazy/dokumenty?
Pri posúdení na mieste môžu byť organizácie posudzovateľmi požiadané o predloženie niektorých dôkazov/dokumentov, ktoré uviedli ako dôkaz v samohodnotiacej správe.

O koľko bodov môžu posudzovatelia zvýšiť/znížiť bodové hodnotenie po posúdení na mieste?
Celkové bodové hodnotenie môžu posudzovatelia podľa zistení na posúdení na mieste znížiť, alebo zvýšiť maximálne o 50 bodov oproti pôvodnému hodnoteniu samohodnotiacej správy.

Je možné uskutočniť posúdenie na mieste v cudzom jazyku, napr. v angličtine?
Do súťaže Národná cena SR za kvalitu sa môžu zapojiť aj zahraničné organizácie s právnou subjektivitou, registrované v Slovenskej republike. Keďže sa jedná o národnú súťaž, samohodnotiacu správu je potrebné odovzdať v slovenskom jazyku, tak isto aj posúdenie na mieste prebieha v slovenskom jazyku. Organizácia si však môže zabezpečiť tlmočenie priebehu posúdenia na mieste do cudzieho jazyka pre svojich manažérov/pracovníkov na vlastné náklady.

Aké sú podmienky postúpenia do finále?
Postup organizácie do finále súťaže odporúčajú posudzovatelia v správe z posúdenia samohodnotiacej správy na základe dosiahnutých bodov zo samohodnotiacej správy. Na základe týchto odporúčaní rozhoduje o postupe organizácie do finále súťaže hodnotiteľská komisia na svojom zasadnutí.
Minimálny počet bodov potrebných pre postup do finále stanovuje v danom roku hodnotiteľská komisia.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 2. 3. 2012