English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aké základné zásady normalizácie (uznané Svetovou obchodnou organizáciou (World Trade Organization -WTO)) sa uplatňujú pri práci, výsledkom ktorej sú dobrovoľné technické normy?

  • Konsenzus: všeobecná dohoda, ktorú charakterizuje neprítomnosť trvalej opozície na strane ktorejkoľvek významnej časti dotknutých záujmov a proces, ktorý zahŕňa úsilie o zohľadnenie názorov všetkých zainteresovaných strán a zmierenie akýchkoľvek protichodných argumentov. Konsenzus neznamená jednomyseľnosť (definícia z článku 2 bod g platného Štatútu TK a RP TK). Je to nástroj na rozhodovanie, ktorý najlepšie slúži všeobecnému záujmu, pretože chráni menšiny, pričom diskusia je základom komunikácie, vyžaduje sa vypočutie všetkých názorov. Každý zúčastnený sa môže vyjadriť, má právo spolupracovať a je zapojený do procesu rozhodovania. Konsenzus umožňuje zvýšiť kvalitu a legitímnosť rozhodnutí.
  • Koherencia: znamená súlad – sústava STN obsahuje dokumenty vo vzájomnom súlade, nesmú byť v rozpore, teda uvádzať rôzne ustanovenia pre ten istý predmet. Jednou zo základných povinností člena CEN/CLC je (okrem iného) rušiť národné normy v rozpore s prijímanými európskymi normami.
  • Otvorenosť: vypracovanie noriem je na základe otvoreného rozhodovania, v každej etape vývoja technickej normy majú pri dodržaní pravidiel platných súvisiacich dokumentov (napr. Štatút TK a rokovací poriadok TK, Vnútorné predpisy CEN/CLC) právo zainteresované strany vstupovať do procesu a vyjadriť svoje stanovisko.
  • Transparentnosť: pre členov pracovného grémia (TC, TK, SC, WG, PS, PK) je priebežne zabezpečená distribúcia návrhov dokumentov a získaných pripomienok spolu s odpoveďami na pripomienky. Všetky informácie týkajúce sa odborných diskusií sa poskytnú aj nečlenom grémií, ktorí sa v čase verejného prerokovania zapojili zaslaním pripomienok v predpísanej forme.
  • Nezávislosť od osobitných záujmov: znamená rovnaké práva pre každú aktívne zúčastnenú zainteresovanú stranu tak, aby mohla vyjadriť svoj názor a tento mal možnosť byť zohľadnený.
  • Kvalita výsledkov

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 4. 2021