English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zasadnutie Expertnej pracovnej skupiny modelu CAF v Helsinkách

Spoločný systém hodnotenia kvality, známy ako model CAF, je významným výsledkom spolupráce členských krajín v členstve EUPAN, ktorých členova sa dlhodobo snažia o presadzovanie snáh pozitívne vplývajúcich na kvalitu organizácií verejnej správy.

Používanie modelu CAF sa čím ďalej tým viac rozširuje po celej Európe, čo potvrdzuje jeho rastúci vplyv a status najpoužívanejšieho modelu manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Od konca roka 2017 sa národní korešpondenti modelu CAF začali pravidelne stretávaťna Expertných pracovných zasadnutiach (CAF Working Expert Groups), pričom v máji 2019 sa uskutočnilo stretnutie v Bukurešti, na ktorom sa národní korešpondenti dohodli na zmenách v predpokladovej časti modelu. Cieľom všetkých týchto stretnutí bolo navrhnúť modernejšiu verziu modelu CAF zodpovedajúcu aktuálnym trendom, vrátane digitalizácie, rodovej rovnosti, trvalej udržateľnosti, diverzity a inováciám vrátane rapídnemu nástupu informačno-komunikačných technológií a ich vplyve na každodennú prácu v organizácií.

Snahy národných korešpondentov, zástupcov členských štátov spoločenstva EUPAN a zástupcov EIPA (European Institute for Public Administration) vyvrcholili na poslednom zasadnutí v Helsinkách vo Fínsku. Zúčastnila sa ho aj Mgr. Kristína Krupčíková ako národný korešpondent modelu CAF zastupujúca Slovenskú republiku a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národného organizátora Externej spätnej väzby.

Všetci prítomní členovia sa vyjadrili k finálnej verzii modelu CAF2020, ktorá bude oficiálne predstavená a schválená predstavenstvu EUPAN v novembri 2019. Následne bude model CAF2020 distribuovaný medzi národných korešpondentov, ktorí ho predstavia na národných úrovniach svojich krajín.

Zároveň opäť každý zúčastnený predstavil aj aktivity svojej krajiny a organizácie, v rámci ktorých sa podporuje používanie modelu CAF. V danej súvislosti Mgr. Kristína Krupčíková prezentovala doposiaľ dosiahnuté výsledky národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, pričom boli zdôraznené najmä činnosti, ktoré spadajú pod aktivity CAF centra. Všetci členovia však boli oboznámení aj o aktuálnom udeľovaní titulu Efektívny používateľ modelu CAF ako o jednej z úloh úradu.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 10. 2019