English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie - Smernica (EÚ) 2015/1535

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti nahrádza smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov bez podstatných zmien (kodifikácia).

Smernica (EÚ) 2015/1535 slúži ako nástroj na predchádzanie vzniku nových prekážok voľného pohybu tovaru (t. j. výrobkov a služieb informačnej spoločnosti), ktoré by mohli vzniknúť prijatím národnej legislatívy v neharmonizovanej oblasti.

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je technickým predpisom v neharmonizovanej oblasti, musí byť oznámený podľa postupu smernice (EÚ) 2015/1535. Stáva sa predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, kde pripomienkujúcimi subjektmi sú členské štáty, Komisia a ďalšie subjekty (napr. členské štáty EFTA).

Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-194/94 v prípade „CIA Security“ (PDF, 232,6 kB) je technický predpis, ktorý neprešiel oznamovacím postupom podľa smernice (EÚ) 2015/1535, právne nevymožiteľný.

Právny rámec oznamovania podľa smernice (EÚ) 2015/1535:

Oznámené návrhy technických predpisov všetkých členských krajín EÚ sú dostupné v databáze Európskej komisie TRIS.

Metodický postup a oznamovacie formuláre:

Kontaktným miestom na výmenu informácii medzi Slovenskou republikou, Komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ je Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535, zriadená na ÚNMS SR. Centrálna jednotka v rámci Slovenskej republiky komunikuje s nominovanými kontaktnými osobami na ministerstvách, ostatných orgánoch štátnej správy a vyšších územných celkoch.

Adresa:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

telefón: +4212 57 485 321
            +4212 57 485 125
e-mail: 2015.1535@normoff.gov.sk

Dôležité odkazy:
- Kontaktné miesto pre výrobky podľa nariadenia (EÚ) č. 764/2018

 

 
 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 9. 2019