English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Európske záležitosti a medzinárodné vzťahy

 • koordinuje a plní úlohy vyplývajúce zo záverov Ministerskej rady vlády pre záležitosti Európskej únie a Komisie pre záležitosti Európskej únie 1 pri MZV (KEÚ 1),
 • prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny koordinuje rozhodovací proces v záležitostiach Európskej únie a zabezpečuje účasť úradu v Komisii pre záležitosti Európskej únie 1,
 • zabezpečuje vecnú spoluprácu s orgánmi Európskej únie (najmä s Európskou komisiou a Radou Európskej únie) v oblastiach týkajúcich sa slobodného pohybu tovaru ako jednej zo základných slobôd vnútorného trhu,
 • spolupracuje pri riešení inštitucionálneho zabezpečenia acquis communautaire v pôsobnosti úradu, najmä v oblasti infraštruktúry kvality,
 • zabezpečuje a koordinuje spracúvanie podkladov a stanovísk pre účely rokovaní vo výboroch, pracovných skupinách a iných štruktúrach Európskej komisie, Rady Európskej únie a iných orgánov Európskej únie alebo medzinárodných organizácií, ďalej zabezpečuje a v rámci úradu koordinuje účasť na takýchto rokovaniach, ako aj plnenie úloh a komunikáciu informácií vyplývajúcich z takýchto rokovaní,
 • zabezpečuje v rámci úradu koordináciu projektov financovaných z prostriedkov predvstupových, štrukturálnych a iných fondov Európskej únie, ako aj z fondov určených na rozvojovú pomoc vytvorených SR alebo medzinárodnými organizáciami,
 • spolupracuje na projektoch vzdelávania štátnej správy v oblasti európskych záležitostí,
 • vyjadruje sa, a za oblasť slobodného pohybu tovaru koordinuje spracúvanie stanovísk, k dokumentom Generálneho riaditeľstva EK pre rozšírenie,
 • metodicky usmerňuje a koordinuje proces výmeny informácií z oblasti technických predpisov v Slovenskej republike, ako aj sprostredkúvanie stanovísk k návrhom mandátov na spracovanie technických noriem schvaľovaných výborom 98/34/ES a k návrhom námietok voči štatútu „harmonizovaná EN“ a zmien tohto štatútu prerokúvaných výborom 98/34/ES, vrátane komunikácie s Európskou komisiou,
 • v rámci uzatvorených medzinárodných dohôd SR a na základe predpisov Európskej únie informuje ostatných účastníkov podľa prijatých postupov o príprave technických predpisov, postupoch na posúdenie zhody a iných možných prekážkach s dosahom na medzinárodný obchod alebo slobodný pohyb tovaru (notifikačná povinnosť multilaterálne rokovania TBT WTO, EHK OSN),
 • podieľa sa na príprave, vypracovaní návrhu a uzatváraní medzinárodných zmlúv a zúčastňuje sa medzinárodných rokovaní o týchto zmluvách,
 • informuje o realizácii Dohody o EHP vo väzbe na rozšírenie trhového priestoru EÚ o krajiny EZVO, resp. Švajčiarsko, ako aj ďalších dohôd zameraných na vzájomné uznávanie výsledkov skúšok, certifikátov a priemyselnej produkcie,
 • vyjadruje sa k návrhom právnych a iných aktov SR a spracúva, prípadne sa vyjadruje k spracovaným doložkám zlučiteľnosti a tabuľkám zhody k právnym úpravám transponujúcim smernice z oblasti slobodného pohybu tovaru,
 • zúčastňuje sa na príprave návrhov právnych úprav SR v oblasti technickej harmonizácie,
 • prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z gescie nad vybranými smernicami z oblasti slobodného pohybu tovaru,
 • koordinuje účasť ÚNMS SR pri spracúvaní a praktickej implementácii bilaterálnych dohôd v oblasti infraštruktúry kvality spracúva stanoviská k návrhu gescie nad transpozíciou smerníc, resp. implementáciou rozhodnutí a nariadení EP a Rady, prípade Európskej komisie a notifikuje transpozíciu smerníc v gesciu Úradu

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016