English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Plán technickej normalizácie - Tvorba pôvodných STN - National Work Plan

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 oznamuje, že do Plánu technickej normalizácie na vypracovanie pôvodných slovenských technických noriem zaradil ďalej uvedené úlohy.
Orgány štátnej a verejnej správy, právnické a fyzické osoby, alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC, ktoré majú záujem zúčastniť sa na tvorbe alebo pripomienkovať návrhy konkrétnych STN, môžu sa prihlásiť najneskôr do 4 týždňov od termínu začatia úlohy u spracovateľa uvedeného v zozname.

Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (UNMS SR) in accordance with Act No. 60/2018 Coll. on standardization and in accordance with Regulation EU (No.) 1025/2012 notifies that bellow listed projects have been included into the Program of National Standardisation works for development of home grown national standards.
Any public authority, legal or natural person or any CEN-CENELEC member standardization organisation having interest to participate in drafting or to comment the draft of the particular STN can register to a project leader specified in the list of projects within 4 weeks from the start date of the project.

Plán technickej normalizácie - Tvorba pôvodných STNVytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 6. 2021