English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo

6. február 2020

Cena Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo je pomenovaná po uhorskom polytechnikovi a vynálezcovi Johannovi Wolfgangovi Kempelenovi (1734 – 1804). Udeľuje sa raz za 3 roky pri príležitosti Dňa skúšobníctva predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Johann Wolfgang von Kempelen (1734 - 1804) bol uhorský polytechnik a vynálezca nemeckej národnosti. Celosvetovú slávu mu priniesli viaceré mechanizmy a zariadenia. Za najvýznamnejšie sa považuje hovoriaci stroj, šachový automat ako aj prototyp umelých končatín a špeciálny písací stroj pre slepcov.

Cieľom Ceny Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo je oceniť významný prínos jednotlivca alebo pracovného kolektívu, ktorý prispel k rozvoju skúšobníctva a posudzovania zhody a aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky.

Cena Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo sa udeľuje najmä za:
  • významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania,
  • významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou,
  • rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,
  • prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo,
  • osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach, odborných spoločnostiach a združeniach,
  • celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.

Návrh jednotlivca, pracovného kolektívu alebo organizácie spolu so zdôvodnením, pracovným životopisom nominovaného alebo stručnou históriou v prípade kolektívu je potrebné zaslať do 15. marca 2020 na e-mailovú adresu den.skusobnictva@normoff.gov.sk alebo v listinnej podobe na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15

Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného alebo stručnej histórie v prípade kolektívu, nebude návrh zaradený na posúdenie.

Tlačivo návrhu na udelenie Ceny Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo (DOCX, 46,2 kB)
Tlačivo návrhu na udelenie Ceny Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo (ODT, 32,2 kB)