English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Jána Andreja Segnera za rok 2019

17. január 2020

Podmienky udeľovania:

Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za metrológiu.

Od roku 2005 nesie táto cena meno po bratislavskom matematikovi, fyzikovi a vynálezcovi Jánovi Andrejovi Segnerovi (1704 – 1777), po ktorom je pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750), a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej pretečeného množstva (1753). Cena Jána Andreja Segnera sa udeľuje ako „Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu“. Ján Andrej Segner sa narodil 9. októbra 1704 v Bratislave a zomrel 5. októbra 1777 v Halle. Bol fyzikom, lekárom, astronómom, botanikom, matematikom a vynálezcom. Od roku 1714 študoval na mestskom gymnáziu, kde sa už čoskoro preukázalo jeho neobyčajné nadanie pre matematiku a fyziku. V roku 1725 začal študovať medicínu, filozofiu a matematiku na univerzite v Jene. Ešte pred dosiahnutím akademickej hodnosti publikoval rôzne menšie práce. Ako promovaný doktor pracoval od roku 1730 opäť vo svojom rodnom meste. Táto práca ho však neuspokojovala a tak sa o dva roky neskôr 1732 vrátil do Jeny, kde nadobudol titul magistra a od roku 1733 viedol ako súkromný docent prednášky z matematiky a medicíny. V roku 1735 reflektoval na ponuku prísť do Göttingenu, kde mu bol udelený titul profesora matematiky a prírodných vied, vytvorený špeciálne pre neho. Ako jeden z prvých prírodovedcov viedol experimentálne prednášky z chémie, je zodpovedný aj za stavbu Univerzitnej hvezdárne v Göttingene. V roku 1754 bol ako profesor matematiky a fyziky povolaný na Hallskú univerzitu ako nástupca filozofa a matematika Christiana Wolffa. Tu nechal zriadiť Hallskú hvezdáreň. K jeho študentom, ktorí u neho v Halle promovali, patrili Christian Garve (1766) a August Niemeyer (1777). Ako jeden z najvýznamnejších prírodovedcov svojich čias, bol Ján Andrej Segner členom Pruskej akadémie vied v Berlíne, Kráľovskej spoločnosti v Londýne a Ruskej akadémie vied v Petrohrade. Zaoberal sa i astronómiou, princípmi existencie svetla, regulovaním krvného tlaku.

Cieľom Ceny Jána Andreja Segnera
je oceniť významný prínos osoby alebo kolektívu zamestnancov, ktorým prispeli k rozvoju metrológie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispeli k informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto oblasti.

Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu sa udeľuje najmä za:
  1. celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,  
  2. prínos v oblasti metrologickej legislatívy, najmä v oblasti harmonizácie s predpismi Európskej únie, 
  3. významné technické riešenia v oblasti metrologického výskumu, budovanie a rozvoj etalónov fyzikálnych a technických veličín a referenčných materiálov,
  4. významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb,
  5. rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb,
  6. odborné publikácie (monografie, učebnice, skriptá atď.),
  7. významnú publikačnú činnosť v odborných časopisoch,
  8. prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí,
  9. osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.

Cenu Jána Andreja Segnera môže získať jednotlivec alebo pracovný kolektív aktívne pôsobiaci v oblasti metrológie.

Návrh na udelenie Ceny Jána Andreja Segnera môže podať jednotlivec, pracovný kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky.

Návrh spolu so zdôvodnením je potrebné zaslať do 31. marca 2020 na e-mailovú adresu martina.palenikova@normoff.gov.sk alebo v listinnej podobe na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor metrológie
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15

Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného alebo stručnej histórie v prípade kolektívu, nebude návrh zaradený na posúdenie.

Tlačivo návrhu na udelenie Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2019 (DOCX, 76,6 kB)

Tlačivo návrhu na udelenie Ceny Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2019 (ODT, 42,9 kB)