English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu v oblasti spoločenskej zodpovednosti

3. jún 2020

Kvalita so spoločenskou zodpovednosťou by mali byť v organizáciách vzájomne popretkávané. Aj spoločenská zodpovednosť a verejná správa majú k sebe bližšie, ako by sme si na prvý pohľad mysleli. Nie je to iba „parketa“ podnikateľskej sféry, zodpovedné, etické, transparentné správanie je základom vyspelosti a osobného postoja vo všetkých sférach nášho života.

K tomu, aby sa spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe dostala čím viac do povedomia manažérov a zamestnancov, je potrebné dobre poznať čo v sebe spoločenská zodpovednosť zahŕňa, aké sú jej hlavné piliere a aké aktivity je možné v rámci nich realizovať. A práve na to sa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zameral pri realizácii dotazníkového prieskumu medzi organizáciami verejnej správy. Snažili sme sa zistiť, ako organizácie vnímajú pojem spoločenská zodpovednosť, aké aktivity uskutočňujú v environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti, kto je iniciátorom, realizátorom a z čoho sú tieto aktivity financované.

Dotazníkový prieskum sa realizoval koncom apríla 2020 a s jedenástimi otázkami sme oslovili ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, vyššie územné celky, mestské úrady, okresné úrady, krajské a okresné súdy, vysoké, základné a stredné školy.

Celkovo sa nám vrátilo 94 dotazníkov, ktoré obsahovali okrem odpovedí aj mnohé zaujímavé a inšpiratívne aktivity a projekty, ktoré organizácie realizujú. Ešte raz ďakujeme všetkým organizáciám, ktoré sa aktívne zapojili do prieskumu.

Výsledky prieskumu budú pre nás cenným zdrojom pri príprave odbornej štúdie zameranej na oblasť spoločenskej zodpovednosti a zároveň budú slúžiť ako podklad pre prípravu Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026.

Vrátené dotazníky sme starostlivo vyhodnotili a ich výsledky môžete nájsť v nasledovnej podobe:

  • Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu (PDF, 5,0 MB), ktoré predstavuje skrátené vyhodnotenie s uvedením grafov a najčastejších odpovedí organizácií podľa ich početnosti pri otvorených otázkach, ako aj súbor najzaujímavejších a inšpiratívnych aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré organizácie uskutočňujú.
Veríme, že si vyhodnotenie prieskumu prezriete a budete môcť zhodnotiť, ako je na tom napríklad Vaša organizácia s uplatňovaním spoločenskej zodpovednosti alebo Vás inšpirujú niektoré z aktivít iných organizácií a pokúsite sa ich uplatniť aj u Vás.