English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

ÚSPEŠNE SME SPUSTILI ČINNOSŤ CAF CENTRA

5. apríl 2019

Jednou z kľúčových úloh Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ bolo zriadiť CAF centrum ako stredisko vzdelávacích, poradenských a analyticko-metodických činností v oblasti kvality.

CAF centrum sa zriadilo ako súčasť odboru kvality a projektového riadenia. Pre zefektívnenie vzdelávacích aktivít sa pristúpilo k renovácii priestorov dvoch kancelárií úradu, do ktorých boli okrem nového nábytku inštalované aj nové interaktívne technické zariadenia. Od tej chvíle sa v CAF centre uskutočnili mnohé školenia a pracovné stretnutia.

 


CAF centrum ako vzdelávacie stredisko

Mesiac marec sme venovali téme modelu CAF. V dňoch 19.-20.3.2019 sme zorganizovali dvojdňové školenie o modeli CAF pre organizácie samosprávy. Školenia sa zúčastnili najmä starostovia miest a obcí a prednostovia mestských úradov, celkovo z 13 miest alebo mestských častí z celého Slovenska. V dňoch 26.-27.3.2019 sa opäť konalo dvojdňové školenie o modeli CAF tentokrát určené pre zástupcov stredných škôl. Zúčastnili sa ho riaditelia a zástupcovia riaditeľov 12 gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. O obe školenia bol veľký záujem a kapacita školiacej miestnosti bola naplnená už pár dní po vyhlásení školení. V nasledujúcich týždňoch plánuje zorganizovať školenia aj na ďalšie témy týkajúce sa manažérstva kvality.

 

Poradenská a konzultačná činnosť CAF centra

V snahe o nadviazanie spolupráce a propagáciu významu zavádzania modelov kvality v organizáciách verejnej správy sme zrealizovali viaceré pracovné stretnutia a infomeetingy so zástupcami samosprávnych krajov, miest, orgánov štátnej správy a iných organizácií verejnej správy. Výsledkom je uzatvorenie zmluvy o spolupráci so štyrmi organizáciami verejnej správy, na základe ktorých budú týmto organizáciám počas 14 mesiacov poskytnuté školiace, konzultačné a posudzovateľské činnosti tak, aby správne implementovali model CAF a na konci získali titul Efektívny používateľ modelu CAF. Ide o Mestskú časť Bratislava-Staré mesto, Štátny pedagogický ústav, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a Obchodnú akadémiu Nitra. Tieto organizácie boli vybrané na základe zverejnenia výzvy na zapojenie.

Analyticko-metodická činnosť v rámci CAF centra

V rámci CAF centra sa plánuje vytvoriť 6 odborných metodík a 3 odborné štúdie na rôzne aktuálne témy z oblasti kvality, ktoré budú môcť využiť organizácie verejnej správy pri svojom vlastnom zlepšovaní. Ako prvá sa tvorí metodika s názvom Nástroj samohodnotenia kultúry kvality. Na tejto odbornej metodike pracuje trojčlenný tím expertov, ktorí sa pravidelne stretávajú, či už v CAF centre alebo mimo neho, a spracovávajú jednotlivé časti metodiky. Finálna metodika bude hotová koncom mája 2019.