English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie

4. august 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona o metrológii, ktorým úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.

„Následné overenie je povinný zabezpečiť používateľ určeného meradla, osobne alebo inou osobou, formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej v lehote 30 dní pred uplynutím času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia podľa § 25 ods. 12 písm. b) až e).“.

Z uvedeného odseku vyplýva, že používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie určeného meradla a môže to vykonať osobne napr. zamestnancom alebo to môže delegovať na inú osobu, ktorá následné overenie za neho zabezpečí na základe poverenia, splnomocnenia alebo iným obdobným spôsobom.

V aplikačnej praxi to znamená, že používateľ určeného meradla môže poveriť, splnomocniť alebo iným obdobným spôsobom požiadať inú osobu, aby pre neho ako používateľa určeného meradla zabezpečila následné overenie určeného meradla. Osoba, ktorá bude zabezpečovať následné overenie určeného meradla pre používateľa určeného meradla, môže predložiť objednávku na následné overenie  ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe v mene používateľa určeného meradla alebo objednávku môže predložiť vo svojom mene, to znamená vystupovať ako objednávateľ následného overenia, ktorému bude táto služba fakturovaná.

Zjednodušením povinnosti používateľa určeného meradla zabezpečiť následné overenie prostredníctvom inej osoby sa nemení nič na tom, že používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej v lehote 30 dní pred uplynutím času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia a používať len platne overené určené meradlo. V prípade zistenia nesplnenia týchto zákonných požiadaviek Slovenský metrologický inšpektorát uloží pokutu používateľovi určeného meradla podľa § 55 zákona o metrológii. 

Usmernenie č. UNMS/02949/2020-900/009253/2020 k činnosti v oblasti metrológie (PDF, 661,3 kB)