English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

September v CAF centre

11. október 2019

 

 

CAF centrum ako vzdelávacie stredisko

Opäť je tu školský rok a aj CAF centrum sa naplno pustilo do práce. V septembri sa zorganizovalo spolu 12 vzdelávacích aktivít, z ktorých 6 sa uskutočnilo v priestoroch ÚNMS SR a 6 priamo v organizáciách verejnej správy.


Školenie Manažérstvo sťažností (04.09.2019, ÚNMS SR)


Cieľom školenia bolo pochopiť legislatívnu a normalizačnú podporu manažérstva sťažností a previazať manažérstvo sťažností s koncepciami manažérstva kvality. Školenie viedol doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., ktorý komentovaným výkladom normy ISO 10002 sa zameriaval aj na využívanie manažérstva sťažností na zlepšovanie kvality. Praktické príklady boli prínosom pre účastníkov z rôznych krajov Slovenska, ktorí sa venujú vybaveniu sťažností na pôde ministerstiev, mestských a okresných úradov. Interakcia školiteľa s poslucháčmi a praktické príklady s prezentovanými situáciami a ich riešeniami zo strany ostatných účastníkov prebiehalo v príjemnej atmosfére, čo vzbudil záujem účastníkov o ďalšie školenia.

Školenie Manažérstvo zmeny (05.09.2019, ÚNMS SR)

Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar PhD., na školení vysvetlil zamestnancom ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vzdelávacích inštitúcií prečo sú zmeny v organizácii nevyhnutné, aká dôležitá je typologizácia zmien v organizáciách verejnej správe a ako pracovať s postojom zamestnancov k plánovanej  zmene. Školiteľ poskytol účastníkom praktické rady a informácie ako sa majú zmeny v organizáciách verejnej správy plánovať, pripravovať, ako ich efektívne realizovať, vyhodnocovať efektívnosť a dopady na organizáciu. V závere školenia poskytol účastníkom informácie o riadení projektov. Zúčastnení skonštatovali, že ide o tému, ktorá je síce nová, ale súčasnej situácii veľmi aktuálna.

Školenie SWOT analýza ako nástroj na zlepšovanie (09.-10.09.2019, Štátna vedecká knižnica v Košiciach)

O tému SWOT analýzy prejavila záujem aj Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Z dôvodu vyššieho počtu záujemcov z tejto organizácie a v snahe zabezpečiť efektívnosť sa toto školenie konalo v dvoch termínoch – pondelok 09.09.2019 a utorok 10.09.2019. Na každom dni sa školenia zúčastnilo 16 zamestnancov knižnice.
Účastníci školenia sa naučili, ako správne pristupovať k SWOT analýze, ako identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia a ako ďalej určiť váhu takto identifikovaných oblastí. SWOT analýza je jedným z jednoduchých nástrojov na zlepšovanie a účastníci vedia takto získané vedomosti použiť vo svojej každodennej pracovnej činnosti bez ohľadu na to, či patria medzi riadiacich alebo radových zamestnancov.

Školenie Manažérstva rizík ISO 31000 (10.09.2019, ÚNMS SR)

Záujem o problematiku manažérstva rizík je čoraz väčší. Preto sme opäť zaradili túto tému medzi vzdelávacie aktivity CAF centra a pozvali sme zamestnancov z rôznych organizácií štátnej a verejnej správy. Časť prednášky sa zameriavala na oboznámenie sa s normou ISO 31000 a prínosmi jej implementácie v organizáciách. Účastníci sa zhodli na pozitívnych prínosoch školenia, ako napr. príklady a praktické cvičenia hneď po objasnení rôznych analýz. Účastníci boli spokojní so školením a informovali sa o ďalších školeniach CAF centra a s dôverou sa na nás obrátili o realizáciu inhouse školení.
Sme radi, že sme mohli otvoriť priestor na to, aby si zamestnanci organizácií verejnej správy mohli rozšíriť svoje vedomosti a skúsenosti z tejto oblasti a postúpiť tak o krok ďalej. Dúfame, že takto získané vedomosti zúročia ďalej aj v praxi!


Školenie Metóda 8 krokov k úspešnej zmene (11.09.2019, súdy Košice)

O vykonanie inhouse školenia prejavili záujem i súdy v Košiciach, ktoré úspešne implementovali model CAF a aktuálne sa nachádzajú v procese realizácie akčného plánu zlepšovania. Keďže každé zlepšovanie si vyžaduje určitú zmenu (pracovného postupu, prístupu, myslenia a pod.), i táto skutočnosť bolo možno dôvodom, prečo si tieto organizácie vybrali z ponúkaných možností tému Metóda 8 krokov k úspešnej zmene. Účastníkmi školenia boli zamestnanci Krajského súdu v Košiciach, Okresného súdu Košice I a Okresného súdu Košice II.

Školenie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 19011:2018 (17.09.2019, ÚNMS SR)

Čo je interný audit, aké sú jeho prínosy, ako môže pomôcť interný audit organizácii v zlepšovaní bolo témou školenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. septembra 2019 v CAF centre. Na školení sa absolventi dozvedeli kto je interný audítor, aká je jeho úloha a zodpovednosti v rámci činností auditovania, osobnostné vlastnosti interného audítora a kompetentnosť interného audítora. Ďalšou dôležitou súčasťou školenia bolo objasnenie toho, čo je audítorský tím, kto ho môže tvoriť, aké sú zodpovednosti a právomoci členov audítorského tímu. Teória bola prepojená s praktickými príkladmi, prostredníctvom ktorých si účastníci mali možnosť vyskúšať prípravu aj realizáciu auditu.

Školenie Princípy a prínosy procesného riadenia v službách (18.09.2019, Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň)

O problematiku procesného riadenia prejavil záujem v Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni. Po úvodnom kontakte s organizáciou sa dohodol termín, ako aj program, ktorý bol prispôsobený priamo požiadavkám organizácie. CAF centrum sa pri každom inhouse školení v čo najväčšej miere vyjsť v ústrety organizáciám verejnej správy, aby bol pre nich prínos školenia čo najväčší. Program bol zameraný na zadefinovanie vzťahu medzi kvalitou a procesmi, dôvody použitia procesného riadenia v organizáciách, úloha strategického riadenia a rozhodovania v procesnom riadení, riziká a ich riadenie a ako robiť organizačné zmeny.
Školenie SWOT analýza ako nástroj zlepšovania (23.09.2019, ÚNMS SR)

Ešte koncom júna 2019 vyjadril odbor školstva Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja záujem o možnosť školenia na tému SWOT analýza pre zástupcov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Po vzájomnej komunikácii o podmienkach uskutočnenia školenia sa dohodlo, že školenie sa uskutoční v priestoroch CAF centra v Bratislave, pričom účastníkov školenia osloví samotný odbor školstva ÚNSK. Školenie sa konalo dňa 23.9.2019 a zúčastnili sa ho riaditelia, zástupcovia riaditeľov a pedagógovia zo šiestich stredných škôl nitrianskeho kraja. Školenie malo veľký úspech. Napriek tomu, že väčšina účastníkov mala základné poznatky o tom, čo SWOT analýza je a načo slúži, všetci účastníci ocenili najmä praktické cvičenia, ktoré ich naučili, ako využiť SWOT analýzu v ich každodennej práci.Workshop: Analýza súčasného stavu prostredníctvom vybraných metód (26.09.2019, ÚNMS SR)

Koncom septembra sa v CAF centre uskutočnil prvý workshop zameraný na praktickú analýzu súčasného stavu organizácie prostredníctvom rôznych metód, medzi ktorými bola účastníkom školenia predstavená aj obľúbená SWOT analýza. Účastníkmi školenia boli prevažne zamestnanci sociálnych zariadení z celého Slovenska (Nové Zámky, Bzince pod Javorinou, Púchov, Topoľčany, Liptovský Hrádok, Horné Obdokovce, Adamovské Kochanovce), ale a zamestnanci Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Najviac vyzdvihli práve praktické uchopenie témy a postup SWOT analýzy v praxi. Pre veľký záujem sa rovnaký workshop uskutoční znova v októbri 2019.
Školenie Metóda 8 krokov k úspešnej zmene (30.09.2019, Mestský úrad v Skalici)

Téma manažérstva zmien zaujala i vedenie Mestského úradu v Skalici, ktorí oslovili CAF centrum so žiadosťou o zorganizovanie školenia priamo v ich organizácii. Školenie bolo rozdelené na dve časti – prvá časť bola určená pre vedúcich zamestnancov a druhá pre radových zamestnancov úradu. Účastníci školenia vysoko hodnotili spôsob, akým sa školenie uskutočnilo, najmä praktické cvičenia a otvorenosť lektorky.Podpora organizácií verejnej správy

Druhé kolo výzvy na zapojenie sa do národného projektu prostredníctvom implementácie modelu CAF

V rámci národného projektu získa 15 organizácií možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. V rámci prvého kola tejto výzvy, ktorá bola vyhlásená vo februári 2019, začali svoju cestu s modelom CAF štyri organizácie. Všetky štyri ukončujú proces samohodnotenia vo svojich organizáciách, finalizujú samohodnotiacu správu podľa modelu CAF a pripravujú sa na posúdenie na mieste.

V mesiaci september sme vyhlásili druhé kolo výzvy, v rámci ktorého bude mať možnosť zapojiť sa do národného projektu a implementovať model CAF ďalších päť organizácií verejnej správy. Pred vyhlásením výzvy sa uskutočnili nezáväzné informačné stretnutia, na ktorom bola predstavená implementácia modelu CAF, ako aj rozsah poskytnutia podpory zo strany CAF centra a požiadavky na organizáciu, ktorá sa chce do výzvy zapojiť.

Výzva na zapojenie sa do národného projektu bola vyhlásená dňa 25.09. a bude ukončená 07.10.2019. S piatimi organizáciami, ktoré prejavia svoj záujem ako prvé, bude následne uzatvorená zmluva o spolupráci. Samotná implementácia modelu CAF v týchto organizáciách by mala začať v januári 2020 a bude trvať 14 mesiacov.