English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

16. júl 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa má zabezpečiť úprava zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“) z dôvodu prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1020“). Nariadenie (EÚ) 2019/1020 čiastočne nahradí pôvodné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (nariadenie (ES) č. 765/2008), konkrétne časť nariadenia (ES) č. 765/2008 upravujúcu dohľad nad trhom. Predmetné ustanovenia upravujúce dohľad nad trhom nad určenými výrobkami sú v súčasnosti implementované najmä zákonom č. 56/2018 Z. z. 

Predmetom návrhu zákona bude aj úprava niektorých ustanovení zákona č. 56/2018 Z. z., ktoré vyplynuli predkladateľovi z aplikačnej praxe, najmä úprava procesných ustanovení týkajúcich sa autorizácie a notifikácie, udeľovania tzv. výnimiek podľa § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. a doplnenie povinnosti úradu vykonávať kontrolu nad certifikátmi pre zdravotnícke pomôcky vydané notifikovanými osobami podľa smernice Rady č. 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach.

Zároveň bude predmetom návrhu zákona aj zmena zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (ďalej len „zákon č. 55/2018 Z. z.“), ktorý bude potrebné zosúladiť so znením nariadenia (EÚ) 2019/1020, ktoré od 16. júla 2021 rozširuje pôsobnosť tzv. kontaktného miesta na výrobky podľa § 9 zákona č. 55/2018 Z. z. o povinnosť poskytovať informácie hospodárskym subjektom aj o harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky preto v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 17. júla 2020 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu zákona. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 14. august 2020.

Kontakt: Tel.: 02/57 485 171; e-mail: veronika.cubova@normoff.gov.sk