English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

14. október 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa má zabezpečiť úprava zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (ďalej len „zákon č. 55/2018 Z. z.“) tak, aby odrážala aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré prinieslo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/515“).

Predmetom návrhu zákona bude najmä implementácia niektorých častí nariadenia (EÚ) 2019/515 formou úpravy ustanovenia § 9 zákona č. 55/2018 Z. z. tak, aby sa zosúladilo znenie zákona č. 55/2018 Z. z. a nariadenia (EÚ) 2019/515, ktorá však bude predstavovať len menšiu úpravu tohto ustanovenia vzhľadom na charakter nariadenia (EÚ) 2019/515, ktoré je priamo účinné a obsahuje len niekoľko zmien, ktoré je nutné implementovať do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Príprava návrhu zákona bude prebiehať formou výmeny informácii a konzultácii prostredníctvom elektronickej komunikácie prípadne rokovaní so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu so zainteresovanými stranami v predmetnej oblasti.