English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. apríl 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh“).

Návrhom zákona sa má zabezpečiť úprava zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 505/2009 Z. z.“) tak, aby odrážala aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré priniesla aplikačná prax pri uplatňovaní zákona č. 505/2009 Z. z. Predmetom návrhu bude najmä úprava ustanovení týkajúcich sa riadiacich orgánov Slovenskej národnej akreditačnej služby ako aj zloženia Slovenskej akreditačnej rady, ktorá je poradným orgánom predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Príprava návrhu bude prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie prípadne rokovaní so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu so Slovenskou národnou akreditačnou službou, akreditovanými osobami, autorizovanými osobami ako aj s odborníkmi v predmetnej oblasti a inými zainteresovanými stranami.