English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

3. december 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa má zabezpečiť úprava zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 157/2018 Z. z.“) tak, aby odrážala aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax.

Zmeny zákona č. 157/2018 Z. z. sa vykonávajú za účelom zavedenia plurality trhu, ktorou sa zrovnoprávni postavenie subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.

Predmetom návrhu zákona bude najmä zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel. Ďalej sa bude precizovať spôsobilosť v oblasti metrológie v rámci výkonu overovania určených meradiel, úradného merania, opravy a montáže určených meradiel alebo balenia a dovozu označených spotrebiteľských balení. Zároveň sa upravujú ustanovenia zákona 157/2018 Z. z. týkajúce sa autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení za účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti. Súčasťou návrhu zákona je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky preto v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 7. decembra 2020 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu zákona. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 7. január 2021.

Kontakt: Tel.: 02/57 485 224; e-mail: erika.kraslanova@normoff.gov.sk