English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

2. september 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 2. septembra 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách z dôvodu transpozície smernice Komisie (EÚ) 2019/1258 z 23. júla 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k smernici Rady 80/181/EHS, pokiaľ ide o definície základných jednotiek SI.

Konzultácie budú prebiehať formou pracovných stretnutí s jednotlivými subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 30. september 2019.