English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách

3. január 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu - nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 31 ustanovil, že nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia, vydané na základe zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zostáva platné a účinné do 1. apríla 2019, ktoré však Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k uvedenému dátumu zruší. Z uvedeného dôvodu pristúpil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k príprave zrušovacieho nariadenia vlády SR.

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu bude prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy, s cieľom zabezpečiť úzku súčinnosť a spoluprácu s výrobcami, dovozcami, splnomocnenými zástupcami a distribútormi určených výrobkov, autorizovanými osobami ako aj s odborníkmi v predmetnej oblasti a inými zainteresovanými stranami.