English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY - VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

5. február 2019

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Základné informácie o národnom projekte

Názov projektu:   Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy 
Kód projektu v ITMS2014+:   314011R809
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu:   celé územie SR 
Operačný program:   Efektívna verejná správa 
Spolufinancovaný fondom:   Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná  správa
Investičná priorita:  Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy
Ciele projektu: Cieľom projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu z vecného a časového hľadiska, ako aj z hľadiska ostatných podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP.

Čo ponúkame

Cieľom ÚNMS SR je rozšíriť počet používateľov modelu CAF v Slovenskej republike a celkovo zvýšiť úroveň zavádzania nástrojov manažérstva kvality naprieč celou verejnou správou.

Okrem zavedenia systému manažérstva kvality v 19 partnerských organizáciách národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy poskytneme v roku 2019 5 organizáciám verejnej správy poradenstvo, konzultácie, vzdelávanie a posudzovanie podľa modelu CAF v celkovom rozsahu 153 hodín. Cieľom je poskytnutie podpory organizácii počas celého procesu implementácie modelu CAF, ktoré je zakončené získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, platného 2 roky. Bližšie informácie o národnom projekte nájdete webovej stránke úradu.

Ako sa zapojiť

Organizácia verejnej správy sa môže zapojiť do projektu zaslaním listu štatutára na predsedu ÚNMS SR, v ktorom vyjadrí záväzné rozhodnutie o implementácii modelu CAF vo svojej organizácii s využitím podpory ÚNMS SR. List treba poslať v elektronickej podobe vo forme scanu na adresu kvalita@normoff.gov.sk a originál listu zároveň poslať poštou v papierovej podobe na adresu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava.

Poskytnutie podpory pri implementácii modelu CAF je limitované na 5 organizácií v roku 2019, preto budú úspešnými organizáciami tie, ktoré pošlú svoje záväzné rozhodnutie ako prvé. Po ukončení výzvy bude všetkým organizáciám, ktoré vyjadria záujem o podporu pri implementácii modelu CAF, zaslané vyrozumenie o zaradení, resp. nezaradení organizácie do národného projektu.

Výzva je vyhlásená od 7. februára 2019 10:00 h do 14. februára 2019 14:00 h.

Poznámka:

Z dôvodu zabezpečenia efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov z EŠIF bude s úspešnými organizáciami uzatvorený zmluvný vzťah.

Neúspešné organizácie budú mať možnosť zapojiť sa do ďalšej výzvy na výber organizácií, ktorá sa predpokladá vyhlásiť v štvrtom štvrťroku 2019 a úspešným organizáciám bude poskytnutá podpora implementácie modelu CAF v roku 2020.