English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Partneri NP - rekapitulácia doterajších úspechov

3. marec 2020

Národný projekt priniesol počas prvého roka jeho implementácie množstvo úspešne zrealizovaných aktivít v prospech zvyšovania kvality verejnej správy, čo je výsledkom naším, ako aj zástupcov partnerských organizácií.

V rámci implementačnej časti národného projektu, ktorá sa zameriava na samotnú implementáciu niektorého z nástrojov manažérstva kvality, je zapojených 19 partnerských organizácií a prebehne celkovo 28 implementácií jednotlivých modelov, resp. systémov. V roku 2019 sa nám podarilo začať s implementáciou modelu CAF v siedmich organizáciách, modelu výnimočnosti EFQM v jednej organizácii a so systémom manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v siedmich organizáciách vrátane Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“). Taktiež ÚNMS SR a ďalšie štyri partnerské organizácie začali implementovať systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 a ďalšie dve organizácie začali pilotne zavádzať nový nástroj Samohodnotenia kultúry kvality. Celkovo k 31. decembru 2019 sa začalo s implementáciou 22 modelov/systémov/nástrojov v 15 organizáciách verejnej správy vrátane ÚNMS SR.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci január 2019 začala prvá etapa implementácie modelu CAF na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) a Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorá je rozdelená do štyroch fáz. Koncom roka sa nachádzali obe partnerské organizácie v tretej implementačnej fáze a to v procese zlepšovania. Zároveň v mesiaci november 2019 začalo s implementáciou ďalších päť partnerských organizácií (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Národný bezpečnostný úrad), ktoré po prípravnej časti pokračujú v druhej fáze. Druhú fázu implementácie predstavuje proces samohodnotenia, ktorej cieľom je vytvorenie samohodnotiacej správy organizácie podľa kritérií modelu CAF a vykonať posúdenie na mieste, z ktorého bude vytvorená Spätná správa z posúdenia na mieste.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Národný projekt v rámci implementácie ISO 9001 začal recertifikáciou v Štatistickom úrade SR, ktorý opätovne získal v novembri 2018 certifikát ISO 9001:2015, ktorým potvrdil, že jeho systém manažérstva kvality bol preverený a spĺňa podmienky podľa vyššie spomenutej normy.

Začiatkom roka 2019 začala prvá etapa implementácie v ÚNMS SR a Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“), kde v rámci prvej fázy získali dostatočné množstvo relevantných informácií potrebných na vypracovanie analýzy súčasného stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 a na základe jej výsledkov následne prebiehali ďalšie fázy implementácie ISO 9001. V rámci druhej fázy implementácie pokračovali v tvorbe a aktualizácii internej dokumentácie, identifikovaní procesov systému manažérstva kvality v spolupráci s konzultačnými spoločnosťami a v súčasnosti sa pripravujú na certifikačný audit.

V mesiaci jún 2019 začali s implementáciou Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“), v mesiaci august 2019 Úrad pre verejné obstarávanie a v mesiaci september Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Partnerské organizácie postupujú v súlade so stanovenými implementačnými fázami, ktoré si rozpracovali do vlastných harmonogramov implementácie, v spolupráci s vybranými konzultačnými spoločnosťami, ako aj v súlade s odporúčaniami z výslednej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 9001. V súčasnosti sa nachádzajú v najdôležitejšej druhej fáze implementácie, kde implementujú systém manažérstva kvality podľa jednotlivých požiadaviek ISO 9001.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V mesiaci apríl 2019 začal ÚV SR s implementáciou systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. ÚNMS SR a SMI začali s implementáciou v mesiaci jún, v mesiaci august Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a v mesiaci september ÚPVII.

V prvej prípravnej fáze boli vymenovaní garanti systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001, manažéri pre ISO 37001 a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní boli vybrané konzultačné spoločnosti. Následne začali so zbieraním relevantných informácií o organizácii, ako aj o jej prebiehajúcich procesoch, s identifikáciou zhody s požiadavkami normy ISO 37001:2016 a ich plnením v jednotlivých organizáciách. V spolupráci s konzultačnými spoločnosťami pokračovali v plnení stanovených úloh harmonogramu implementácie systému manažérstva proti korupcii v súlade s výsledkami vstupnej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 37001:2016.

V súčasnosti sa nachádzajú všetky partnerské organizácie v druhej fáze implementácie, kde dochádza k vytvoreniu systému manažérstva proti korupcii a jeho implementovania do praxe v súlade s požiadavkami ISO 37001:2016.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) si v rámci prvej fázy naplánoval implementáciu modelu výnimočnosti EFQM prostredníctvom vypracovaného plánu implementácie a komunikačného plánu. V druhej fáze MF SR sumarizovalo jednotlivé dôkazy o všetkých kritériách a subkritériách, absolvovalo v mesiaci október 2019 konsenzus míting, ktorého primárnym cieľom bolo stanovenie bodového hodnotenia k jednotlivým kritériám a subkritériám v samohodnotiacej správe a zároveň stanovenie silných stránok a námetov na zlepšovanie ku každému z kritérií. Po vypracovaní finálnej podoby samohodnotiacej správy bolo vykonané v mesiaci december samohodnotenie podľa jednotlivých kritérií modelu výnimočnosti EFQM.

Pilotná implementácia nástroja samohodnotenia kultúry kvality

Ministerstvo obrany SR úspešne spustilo implementáciu nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len „SKK“) v mesiaci september 2019 a Ministerstvo vnútra SR v mesiaci október 2019.

Následne sa partnerské organizácie oboznámili s postupom implementácie nástroja SKK a vysvetlili jednotlivé úlohy, podmienky a súvislostí na prípravu procesu samohodnotenia. Zároveň si dohodli kritériá na výber členov samohodnotiaceho tímu a realizovali školenia, ktorých predmetom bolo hlbšie vysvetlenie problematiky kultúry kvality. Následne prebehlo samohodnotenie pomocou diagnostických výrokov, identifikácia špecifík organizácie a vypracovali sa tabuľky bodového hodnotenia. Doplnili sa konkrétne diagnostické výroky a v mesiaci november 2019 sa v oboch partnerských organizáciách uskutočnil „konsenzus meeting“, resp. prezentovali sa výsledky bodového hodnotenia diagnostických výrokov. Následne v mesiaci december 2019 boli realizované posúdenia hodnotenia kultúry kvality, kde členovia samohodnotiacích tímov priradili k jednotlivým diagnostickým výrokom bodové hodnotenia a prípadné dôkazy potrebné na vypracovanie samohodnotiacej správy s bodovým hodnotením.