English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznámenie o zrušení vyhlásení niektorých národných etalónov

16. december 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. b) zákona o metrológii a podľa § 9 ods. 9 zákona o metrológii vydal na základe návrhov Slovenského metrologického ústavu na zrušenie vyhlásenia národných etalónov zo dňa 28.10.2019 podľa § 9 ods. 8 zákona o metrológii nasledovné rozhodnutia, ktorými sa zrušujú vyhlásenia národných etalónov:
  1. rozhodnutie č. UNMS/04071/2019-900/014664/2019 zo dňa 27.11.2019, ktorým sa zrušuje osvedčenie o národnom etalóne číslo 007/97 zo dňa 30. decembra 1997, ktorým bol vyhlásený etalón absolútneho tlaku v rozsahu 10 mPa až 1 kPa za národný etalón,
  2. rozhodnutie č. UNMS/04071/2019-900/014669/2019 zo dňa 27.11.2019, ktorým sa zrušuje osvedčenie o národnom etalóne číslo 010/97 zo dňa 30. decembra 1997, ktorým bol vyhlásený etalón indexu lomu priezračných tuhých látok vo viditeľnej oblasti spektra za národný etalón,
  3. rozhodnutie č. UNMS/04071/2019-900/014671/2019 zo dňa 27.11.2019, ktorým sa zrušuje časť rozhodnutia číslo 63/2002 zo dňa 25. júna 2002 Čl. I bod 3. „Národný etalón vysokofrekvenčného napätia“, ktorou bol etalón vysokofrekvenčného napätia vyhlásený za národný etalón.