English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Októbrové aktivity v CAF centre

12. november 2019

 

 CAF centrum ako vzdelávacie stredisko

Ani na jeseň sme v CAF centre v práci nepoľavili. V októbri sa zorganizovalo 8 vzdelávacích aktivít, z ktorých 5 sa uskutočnilo v priestoroch ÚNMS SR a 3 v sídle organizácií verejnej správy.

Školenie Model CAF a samohodnotenie (02. a 03.10.2019, Úrad Košického samosprávneho kraja)
Spolupráca s Úradom Košického samosprávneho kraja, ktorá začala v prvom polroku 2019, naďalej pokračuje. CAF centrum bolo opäť oslovené so žiadosťou o realizovanie školenia o modeli CAF pre ďalších zástupcov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Pre veľký záujem sa školenie konalo v dvoch termínoch. Účastníci školení sa dozvedeli o dôležitosti zavedenia TQM v organizácii, princípoch a prínosoch modelu CAF ako vhodného a voľne dostupného nástroja pre organizácie verejnej správy a podrobnejšie sa oboznámili s obsahom jednotlivých kritérií a subkritérií modelu CAF. Najviac ocenený bol najmä spôsob implementácie modelu CAF, teda forma samohodnotenia, do ktorého sú zainvolvovaní všetci zamestnanci organizácie. Školenie Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (04.10.2019, Úrad Košického samosprávneho kraja)

Niektoré z oslovených stredných škôl uprednostnili normu ISO 9001 ako nástroj SMK a práve pre nich sme zrealizovali školenie práve na túto tému. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s požiadavkami normy a spôsobom, ako normu v organizácii implementovať. Prínosom boli praktické príklady z organizácií verejnej správy, ktoré už normu zaviedli.Školenie Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správy (21.10.2019, ÚNMS SR)

Tému modelu CAF sme opäť zaradili i v rámci verejne ponúkaných školení. Cieľom školenia bolo pochopiť princípy výnimočnosti modelu CAF a predovšetkým vysvetliť význam predpokladových a výsledkových kritérií a subkritérií modelu. Školenie viedol Ing. Ján Čupka, ktorý sa komentovaným výkladom zameriaval aj na predpoklady pre spracovanie samohodnotiacej správy a vysvetlil proces implementácie modelu CAF od vytvorenia harmonogramu implementácie až po komunikačný plán. Interakcia školiteľa s účastníkmi, ochota odpovedať na otázky s uvádzaním príkladov prebiehalo v príjemnej atmosfére, čo vzbudilo záujem účastníkov o ďalšie školenia zameraných na kvalitu. Princípy a prínosy procesného riadenia v organizáciách verejnej správy (23. a 24.10.2019, ÚNMS SR)

Keďže procesy sú srdcom každého modelu manažérstva kvality, pripravili sme školenie i na túto tému, a to hneď v dvoch termínoch. Prvý z nich bol určený pre záujemcov z rôznych organizácií verejnej správy a druhý pol ponúknutý zamestnancom z rôznych organizačných útvarov ÚNMS SR. Hlavným motívom školenia bolo vysvetlenie, čo sú to vlastne procesy, čo je ich filozofiou a ako sa môže k ich riadeniu pristupovať. Školiteľ zvolil formu praktických príkladov z bežného pracovného života každého zamestnanca, čo všetci zúčastnení ocenili.
Workshop: Analýza súčasného stavu prostredníctvom vybraných metód (24.10.2019, ÚNMS SR)
Workshop bol do portfólia vzdelávacích aktivít prvý krát zaradený v septembri a keďže sme nemohli uspokojiť požiadavky všetkých záujemcov o túto tému, zaradili sme ho opätovne. Analýza súčasného stavu je základom pre akékoľvek plánovanie ďalších činností organizácií, a účastníci sa oboznámili s rôznymi metódami, ako takúto analýzu vykonať, a čo je výsledkom použitia jednotlivých nástrojov. Najväčší záujem medzi účastníkmi vzbudila SWOT analýza a všetci sa zhodli, že je to veľmi jednoduchý a účinný nástroj použiteľný v akejkoľvek organizácií. Viacerí z nich dokonca prejavili predbežný záujem o absolvovanie ďalšieho školenia priamo na tému SWOT.Školenie Metóda 8 krokov k úspešnej zmene (28.10.2019, ÚNMS SR)

K zmenám v pracovnom procese prichádza pomerne často a zamestnanci, či už vedúci alebo radoví, sú nútení sa s nimi vysporiadať. Účastníci školenia mali možnosť naučiť sa, ako pristupovať k zmenám, ako ich vysvetliť kolegom a v neposlednom rade ich zaviesť. Lektorka zvolila formu interaktívnych cvičení, na ktorých hravou formou ukázala účastníkom rôzne typy osôb a ich prirodzený prístup k zmenám. 

Podpora organizácií verejnej správy

V rámci národného projektu získa 15 organizácií možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Organizácie, ktoré začali implementovať model CAF na jar, ukončili svoju fázu samohodnotenia, svoju finálnu samohodnotiacu správu zaslali ÚNMS SR a pripravili sa na externé hodnotenie. V októbri absolvovala Mestská časť Bratislava-Staré Mesto posúdenie na mieste, ktoré vykonal tím externých posudzovateľov. Výsledkom je spätná správa z posúdenia na mieste, ktorá bude mestskej časti slúžiť ako cenný podklad pri zostavovaní svojho akčného plánu zlepšovania. Ďalšie organizácie, ktoré začali svoju implementáciu v tom istom období ako mestská časť, plánujú absolvovať posúdenie na mieste v novembri.

Druhé kolo výzvy na zapojenie sa do národného projektu sa skončilo 7. októbra a zapojilo sa doňho 15 organizácií verejnej správy, ktoré prejavili svoj záväzný záujem. Bohužiaľ, nebolo možné uspokojiť požiadavku všetkých. V tejto etape bolo úspešných 6 organizácií, ktoré zareagovali ako prvé. Ide o nasledovné organizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava, Domov seniorov Lamač, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca, Mesto Sabinov, Stredná odborná škola Pruské a Centrum sociálnych služieb EDEN, Liptovský Hrádok. V súčasnosti prebieha príprava zmluvy o spolupráci medzi ÚNMS SR a vybranými organizáciami. Samotná implementácia modelu CAF začne v týchto organizáciách v prvých mesiacoch 2020.