English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odštartovali sme implementáciu národného projektu

19. marec 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) úspešne začal s implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Jeho hlavnou aktivitou a zároveň cieľom je Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Táto aktivita je rozdelená do dvoch častí, a to:
  1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách.
  2. Zriadenie CAF centra.
V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a modelu CAF v štyroch partnerských organizáciách národného projektu.

Implementácia modelu CAF

Začiatkom roka začali implementovať model CAF Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

1. etapa: Implementácie modelu CAF v roku 2019Počas prvej prípravnej fázy implementácie boli v týchto organizáciách stanovení garanti a metodici modelu CAF. Ide o dôležité pozície, nakoľko garant zodpovedá za podporu vedenia pri zavádzaní akéhokoľvek modelu alebo systému manažérstva kvality. Metodik modelu CAF je na druhej strane zodpovedný za koordináciu celého procesu implementácie modelu CAF, od napísania samohodnotiacej správy až po prijatie a plnenie akčného plánu zlepšovania.

S cieľom získania základných informácií a osvojenia si vedomostí o modeli CAF sa uskutočnilo úvodné školenie pre garantov a metodikov týchto organizácií v priestoroch ÚNMS SR v dňoch 21. – 22. januára 2019. Vzdelávanie o modeli CAF následne pokračovalo u partnerov, a to školením manažmentu, nakoľko úspešná implementácia tohto modelu nie je možná bez priamej podpory vedenia organizácie. Toto školenie sa v obidvoch organizáciách konalo dňa 7. februára 2019. Obe organizácie sa zároveň venovali príprave plánu implementácie a nastaveniu spôsobu komunikácie o zavádzaní modelu CAF.
V závere prvej fázy implementácie si obe organizácie zostavili z radov vlastných zamestnancov, tzv. CAF tímy. Členovia týchto CAF tímov absolvujú v marci školenie a začnú vykonávať samohodnotenie ich vlastnej organizácie, výsledkom ktorého bude samohodnotiaca správa podľa kritérií modelu CAF.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a modelu výnimočnosti EFQM

V rámci implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 sa začiatkom roka 2019 začalo s prvou etapou implementácie v ÚNMS SR a Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“).

1. etapa: Implementácie normy ISO 9001 v roku 2019Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oboch organizáciách bude realizovaná v 4 fázach. V prvej fáze boli v ÚNMS SR a SMI menovaní garanti systému manažérstva kvality ISO 9001, manažéri kvality pre ISO 9001, ako aj 15 členovia implementačných tímov.

Zároveň boli v ÚNMS SR a SMI v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vybrané konzultačné spoločnosti. Ide o spoločnosti, ktoré budú po dobu 18 mesiacov organizáciám k dispozícii od prvého stretnutia tímu až po certifikáciu systému a pomôžu počas tohto obdobia systém v organizáciách správnym a efektívnym spôsobom implementovať. Taktiež budú vykonávať v organizáciách školiacu a konzultačnú činnosť v oblasti systémov manažérstva kvality podľa predmetnej normy. V súčasnosti sa v ÚNMS SR a SMI získavajú relevantné informácie o organizáciách a ich doterajších systémoch za účelom naplnenia jednotlivých požiadaviek normy ISO 9001. Výsledkom tejto činnosti bude vypracovaná Analýza súčasného stavu, na základe ktorej budú prebiehať ďalšie fázy implementácie ISO 9001.

V oboch organizáciách bolo vykonané úvodné školenie o systéme manažérstva kvality pre vrcholový manažment a implementačný tím (v SMI 22.1.2019 a v ÚNMS SR 29.1.2019). Ďalším partnerom, ktorý v najbližšej dobe začne s implementáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. A v neposlednom rade je tu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré pristúpi k opätovnej implementácii modelu výnimočnosti EFQM (ministerstvo implementovalo tento model už v minulosti a v roku 2012 ako prvý orgán štátnej správy v Európe získalo certifikát Recognised for Excellence – 5* ).