English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nové nariadenie (EÚ) č. 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru

2. august 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v  Úradnom vestníku Európskej únie (L 91)  bolo publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (ďalej len „nariadenie o vzájomnom uznávaní tovaru“).

Cieľom nariadenia o vzájomnom uznávaní tovaru je posilniť fungovanie vnútorného trhu zlepšením uplatňovania zásady vzájomného uznávania a odstránením neodôvodnených prekážok obchodu. Nariadením o vzájomnom uznávaní tovaru sa stanovujú pravidlá a postupy s cieľom zaručiť voľný pohyb tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte pri plnom rešpektovaní zásady vzájomného uznávania.

V porovnaní s pôvodným nariadením (ES) č. 764/2008 bolo nové nariadenie o vzájomnom uznávaní prepracované, rozsah pôsobnosti bol rozšírený na poľnohospodárske výrobky podľa ods. 1 článku 38 ZFEÚ, ktoré doteraz neboli pokryté nariadením (ES) č. 764/2008, boli doplnené definície, bol upravený postup pri prijímaní a oznamovaní administratívnych opatrení v prípade obmedzenia alebo zamietnutia prístupu výrobkov na trh.

Okrem toho boli do nariadenia zavedené nové prvky: napr. dobrovoľné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, prepojenie na RAPEX (systém na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) v súlade so smernicou 2001/95/ES) a RASFF (systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002), doplnenie postupu riešenia problémov so vzájomným uznávaním tovaru prostredníctvom siete SOLVIT, ustanovenie systému výmeny informácií prostredníctvom podporného informačného a komunikačného systému EÚ, vytváranie a správa kontaktných miest pre výrobky v členských štátoch a pre kontaktné miesta pre výrobky povinnosť poskytovať služby v súlade s nariadením (EÚ) č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány (Single Digital Gateway).

Nové nariadenie o vzájomnom uznávaní tovaru sa bude uplatňovať od 19. apríla 2020.