English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národná recepcia Slovenskej republiky pri príležitosti konania 54. zasadnutia CIML v Bratislave

21. október 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) bude dňa 24. októbra 2019 poriadať národnú recepciu v priestoroch zimnej jazdiarne Bratislavského hradu pri príležitosti konania 54. zasadnutia Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (CIML) v Bratislave.

V súvislosti s konaním národnej recepcie si ÚNMS SR dovoľuje informovať hostí, ich sprevádzajúce osoby a personál dodávateľov národnej recepcie o spracovaní ich osobných údajov potrebných k organizačno-technickému zabezpečeniu národnej recepcie v súlade s nižšie uvedenou informáciou o spracúvaní osobných údajov.