English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Môžeme dôverovať meradlám? Merajú meradlá správne?

30. apríl 2021

Ľudstvo sa už od nepamäti obracia na meradlá a dôveruje im pri meraniach súvisiacich s obchodnými transakciami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, ako aj pri vzniku konfliktných záujmov na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť ich záujmy. Pri dnešnej modernej dobe, plnej digitálnych technológii, kedy sú aj na meradlá kladené vysoké nároky na presnosť, musí meradlo zaručiť vysokú úroveň metrologickej ochrany, aby zainteresované strany mohli dôverovať výsledku merania tak, aby všetky strany boli spokojné.

Opýtali sme sa expertov z odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na otázky o meradlách, ktoré zaujímajú verejnosť.

ČO JE TO URČENÉ MERADLO? A PREČO SA MU HOVORÍ URČENÉ?

Určené meradlo je v podstate meradlo neodlišujúce sa od ostatných meradiel, nakoľko aj určené meradlo aj ostatné meradlá slúžia na určenie hodnoty meranej veličiny. Napríklad váhy v obchodoch, drevený meter ako meradlo dĺžky, tlakomer u lekára či výdajný stojan na benzínovej pumpe. Jedinou odlišnosťou určených meradiel je, že správnosť ich merania garantuje štát prostredníctvom súboru právnych predpisov a technických noriem. Hlavným právnym predpisom Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberá meradlami a meraniami je zákon o metrológii1). Štát prostredníctvom tohto zákona a k nemu prislúchajúcej vyhlášky určuje, ktoré meradlá sú dôležité pre zabezpečenie férových dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pre tieto meradlá stanovil požiadavky na ich presnosť a technické vyhotovenie.

V § 11 zákona o metrológii1) je zadefinované, že určené meradlá sú meradlá, ktoré sa bez vykonania povinnej metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody nesmú uviesť na trh a používať. To znamená, že meradlá, ktoré sa majú používať ako určené meradlá musia prejsť pred ich uvedením na trh súborom skúšok, ktorými sa posúdia jeho meracie schopnosti a technické vyhotovenie. Takto posúdené meradlo, ak vyhovie všetkým požiadavkám, môže byť umiestnené na trh, kde si ho môže niekto kúpiť. Aby boli garantovaná správnosť merania aj po zakúpení meradla, musí sa určené meradlo v pravidelných intervaloch overovať alebo ľudovo povedané „ciachovať“.

KDE SA POUŽÍVA URČENÉ MERADLO? A PREČO?

V § 11 zákona o metrológii je tiež zadefinované kde sa používajú určené meradlá, ako aj to že o zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie:

  1. pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
  2. pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,
  3. pri príprave spotrebiteľského balenia,
  4. v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo
  5. pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.
Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi a meranie na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.

NA KOHO SA OBRÁTIŤ, AK NIEČO NIE JE V PORIADKU?

Ak je pochybnosť alebo sa spotrebiteľ domnieva, že môžu byť poškodené jeho záujmy používaním určeného meradla, môže sa obrátiť na Slovenský metrologický inšpektorát, ktorý vykonáva dozor nad meradlami. Najmä v prípade takzvaných distribučných meradiel, ktoré sú namontované v bytoch (vodomer, plynomer, elektromer) je možné požiadať používateľa určeného meradla, ktorým je spravidla správcovská spoločnosť, aby požiadal Slovenský metrologický ústav alebo Slovenskú legálnu metrológiu, n. o. o zistenie chýb určeného meradla a vydanie dokladu o chybe určeného meradla v zmysle § 16 ods. 6 zákona o metrológii1).

A AKÁ JE ÚLOHA ÚRADU PRI URČENÝCH MERADLÁCH?

Úrad v zmysle zákona o metrológii1) určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Ďalej udeľuje autorizáciu na výkon overovania určených meradiel pre podnikateľov alebo iné právnické osoby, registráciu na opravu a montáž určených meradiel pre podnikateľov alebo iné právnické osoby, prideľuje overovaciu značku, značku čiastočného overenia, zabezpečovaciu značku, zabezpečovaciu značku opravára, dočasnú zabezpečovaciu značku opravára alebo zabezpečovaciu značku montážnika a v neposlednom rade kontroluje splnenie požiadaviek pre autorizáciu a registráciu pre podnikateľov alebo iné právnické osoby.

Ďalšie odpovede na najčastejšie otázky pre určené meradlá nájdete v časti FAQ.  

----
1) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.