English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Leto v CAF centre - júl 2019

8. august 2019


Napriek tomu, že letné prázdniny sú v plnom prúde, v CAF centre nezaháľame. Školiacu miestnosť CAF centra sme opäť vylepšili. Nové plastické vyhotovenie loga CAF centra sa stalo centrálnym a neprehliadnuteľným motívom celej miestnosti.

CAF centrum ako vzdelávacie stredisko

Kvôli dovolenkovému obdobiu nezorganizovalo CAF centrum v mesiaci júl žiadne školenia v priestoroch ÚNMS SR, ale o školenie pre svojich zamestnancov prejavil záujem Mestský úrad Nové Zámky.

Školenie Metóda 8 krokov k úspešnej zmene (17.07.2019, Mestský úrad Nové Zámky)
Téma manažérstva zmien je čoraz viac žiadaná a oslovila i vedenie Mestského úradu Nové Zámky. Školenie sa konalo priamo v priestoroch mestského úradu a zúčastnilo sa ho 19 zamestnancov mestského úradu, 3 zamestnanci príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Účastníci školenia najviac ocenili praktické cvičenia/hry, pri ktorých sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií o typológii ľudí (kolegov, klientov) a potrebe rôznej komunikácie s jednotlivými typmi.

Príprava 16. konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti
Tradičnou zimnou aktivitou úradu je organizovanie odbornej konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti a práve sa začala príprava jej 16. ročníka. Termín tohtoročnej konferencie bol vedením ÚNMS SR stanovený na 20. novembra 2019. Tento rok bude konferencia jednodňová. Po stanovení termínu konania konferencie bol v súlade s pravidlami verejného obstarávania vykonaný prieskum trhu na organizačné a technické zabezpečenie konferencie. Výsledkom je, že tento rok sa bude konferencia konať v Hoteli Saffron, Bratislava, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb.
Súčasne sa pripravuje návrh odborného programu konferencie. Boli zostavené nosné témy jednotlivých blokov a zároveň navrhnuté témy a zoznam potenciálnych prednášajúcich a tém ich príspevkov. Každý prednášajúci bol mailom oslovený s ponukou vystúpenia na konferencii. Po prijatí ponuky vystúpiť na konferencii bude zostavený finálny program konferencie aj s časovým rozvrhom jednotlivých prezentácií. Návrh programu a súbor potenciálnych príspevkov bol zostavený tak, aby sa počas dňa vystriedali témy týkajúce sa ako kvality, tak aj spoločenskej zodpovednosti. Zamestnanci CAF centra urobili najprv prieskum o aktuálnych témach, o ktoré je momentálne zo strany verejnej správy záujem, nástrojoch kvality, ktoré boli identifikované ako prínosné pre organizácie verejnej správy a tiež rôznych zrealizovaných projektov, výsledkom ktorých je zlepšenie fungovania organizácií, zvýšenie spokojnosti občanov alebo zamestnancov, starostlivosť o komunity alebo angažovanosť v ochrane životného prostredia.


Analyticko-metodická činnosť v rámci CAF centra

Pokračujú práce na tvorbe odbornej metodiky Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán. Spracovateľský tím sa pravidelne stretáva a ich výstupom je v tejto chvíli vypracovaná analýza súčasného stavu, návrh obsahu dotazníka spokojnosti zamestnancov a návrh obsahu dotazníka spokojnosti občanov.

Odborná metodika Nástroj samohodnotenia kultúry kvality bola spracovaná do finálneho znenia a pristúpi sa k jej grafickej úprave do jednotnej šablóny podľa navrhnutého vizuálu odborných metodík CAF centra. Dňa 23.07.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SKK tímu a zamestnancov OKPR. Cieľom stretnutia bolo informovanie o harmonograme implementácie nástroja v dvoch pilotných organizáciách, o časovom pláne priebehu implementácie a o hodinovej dotácii na jednotlivé pracovné pozície v rámci implementácie tak, ako to bolo nastavené a schválené v opise národného projektu.


Online prihlasovanie na vzdelávacie aktivity CAF centra

Od tohto mesiaca sa záujemcovia o účasť na vzdelávacích aktivitách CAF centra môžu prihlasovať jednoduchšie a efektívnejšie, a to vyplnením online prihlasovacieho formulára. Práce na vytvorení tohto formulára prebiehali niekoľko mesiacov, nakoľko zamestnanci CAF centra mali niekoľko špecifických požiadaviek na funkcionality formulára.

 
 
 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu