English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Leto v CAF centre - august 2019

9. september 2019

CAF centrum ako vzdelávacie stredisko


Školenie Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Aj počas leta CAF centrum organizovalo v druhom augustovom týždni školenie, a to konkrétne na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, o ktoré je stále veľký záujem. Aj napriek letným prázdninám sa účastníci na školení stretli v plnom počte a podľa vyhodnotených dotazníkov je zrejmé, že boli s kvalitou školenia veľmi spokojní. Zloženie účastníkov bolo prevažne zo sociálnej oblasti, a to zo Sanatória v Tatranskej Kotline, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni, Zariadenia sociálnych služieb v Leviciach „Fénix“, Zariadenia sociálnych služieb v Nových Zámkoch „Vek Nádeje“, Centra sociálnych služieb v Ľadovni, ale aj z Obce Chorvátsky Grob, Mesta Svidník a Mesta Pezinok. Podľa vyjadrení účastníkov im na školení najviac páčilo prepojenie teórie s praxou, ale aj pútavý a odborný prednes lektorky Ing. Vladimíry Duníkovej.Zaradenie novej témy do portfólia vzdelávacích aktivít CAF centra

CAF centrum aktívne vyhľadáva odborníkov z oblasti manažérstva kvality, ktorí majú záujem a chuť odovzdávať svoje skúsenosti zamestnancom verejnej správy. V poslednom období sa nám podarilo nájsť a dohodnúť spoluprácu s troma novými školiteľmi, pričom jeden z nich bude v CAF centre debutovať už v septembri 2019. Zároveň sa nám tak rozšíri aj portfólio vzdelávacích aktivít, keďže 26. septembra 2019 sa uskutoční praktický workshop na tému Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód. Ide o tému, ktorá je aktuálna pre každú jednu organizáciu verejnej správy, interné a externé prostredie sa predovšetkým v dnešnej dobe mení pomerne turbulentne. A práve počas workshopu budú predstavené nástroje prostredníctvom ktorých je možné identifikovať a vyhodnotiť všetky vplyvy z vnútorného a vonkajšieho prostredia.

Plánovanie vzdelávacích aktivít CAF centra na rok 2020

Rok 2020 sa môže zdať ešte ďaleko, ale čas letí rýchlo a úspešný priebeh vzdelávacích aktivít zaručí iba dobré a včasné plánovanie. A práve preto CAF centrum už v tomto období oslovil 218 organizácií verejnej správy s ponukou školení v oblasti manažérstva kvality, ktoré budú môcť v roku 2020 využiť. Išlo o ponuku manažérskeho vzdelávania pre vedúcich zamestnancov alebo školení pre ostatných zamestnancov organizácie. Ponuka školení bola nasledovná, školenie na Model CAF, Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001, Balanced Scorecard, SWOT analýza, Manažérstvo zmeny, Manažérstvo rizika. Využiť pritom môžu až tri možnosti realizácie vzdelávania a to inhouse školenie v sídle ich organizácie, rezerváciu školiacej miestnosti CAF centra pre ich potreby alebo možnosť účasti na verejných školeniach spolu s inými zástupcami organizácií verejnej správy. Včasné plánovanie a oslovovanie súvisí aj s blížiacim sa časom prípravy plánov vzdelávania zamestnancov v organizáciách a práve ponuka CAF centra môže zamestnancom pomôcť rozšíriť si svoje vedomosti a poznatky o túto dôležitú problematiku a navyše to všetko s maximálnou ekonomickou efektívnosťou, nakoľko školenia v rámci CAF centra sú bezplatné.

Odozva na ponuku vzdelávacích aktivít, ktorá bola zaslaná v priebehu 33. týždňa organizáciám verejnej správy nenechala na seba dlho čakať a zamestnanci CAF centra už začali vybavovať jednotlivé požiadavky organizácií na školenia. V tých organizáciách, kde je to možné sa vzdelávanie uskutoční ešte na jeseň 2019, v prípade postupného zvyšujúceho sa dopytu vzdelávaní sa budú organizácie postupne zaraďovať do plánu vzdelávacích aktivít CAF centra od januára 2020.

V snahe osloviť čo najširší okruh organizácií verejnej správy a propagácie aktivít CAF centra bol oslovený Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s prosbou o distribuovanie informácie o vzdelávacích aktivitách CAF centra okresným úradom a samosprávam.  Tak bolo oslovené Prezídium Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru s prosbou o zaslanie informácie o možnosti vzdelávania na krajské a okresné riaditeľstvá.

Úspešne pokračuje aj spolupráca s Košickým samosprávnym krajom (KSK), kde sa v mesiaci jún uskutočnili pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK dva semináre, ktoré riaditeľom a ich zástupcom ponúkli možnosť pozrieť sa na rozdiely medzi modelom CAF a Systémom manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Na tieto semináre má CAF centrum záujem nadviazať a po stretnutí so zástupkyňou Odboru školstva KSK sa plánuje realizácia školenia o modeli CAF a norme ISO 9001:2015, kde by sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl podľa záujmu o konkrétny nástroj.

Rozširovanie ponuky tém školení CAF centra

CAF centrum začalo realizovať svoje vzdelávacie aktivity v marci 2019, vtedy s dvoma, troma základnými témami, ktoré môžu organizáciám verejnej správy pomôcť v zlepšovaní. Dnes, o päť mesiacov neskôr sme rozšírili nielen databázu školiteľov, ale aj témy vzdelávacích aktivít, ktorých je momentálne 13 a už v najbližšej dobe plánujeme zaradiť aj dve nové, ktoré môžu na prvý pohľad evokovať, že sú určené skôr pre súkromný sektor, avšak v CAF centre zastávame názor, že to čo je funguje, je zabehnuté a úspešné v súkromnom sektore je potrebné aplikovať aj vo verejnej správe. Stačí sa posnažiť a hľadať možnosti ako to ide, nie dôvody, ako to nie je možné.
1. Nástroje riadenia kvality a procesov (Lean, Denný míting, Minikaizen)
LEAN manažment  – pochádza z TOYOTA PRODUCTION SYSTEM – výrobného procesu japonskej automobilky TOYOTA, a teší sa veľkej popularite a obrovským úspechom po celom svete a to nielen v súkromnom, ale postupne aj vo verejnom sektore. Lean manažment poskytuje veľké prínosy vďaka odstraňovaniu plytvaní, zlepšení organizačnej a dodávateľskej komunikácii a integrácii. Lean je o neustálej, systematickej identifikácii a eliminácii plytvaní a zlepšovaní tokov procesov. Pomáha jednotlivcov, alebo tímom rýchlo porozumieť biznis procesom tak, aby prípadné plytvania mohli byť identifikované a odstránené. Je to „životný štýl“, spôsob myslenia a taktiež súbor nástrojov.
2. Procesné riadenie cez nástroj kvality DMAIC
DMAIC – cyklus zlepšovania je univerzálne používaná metóda postupného zlepšovania, ktorá je integrálnou súčasťou metódy SIX SIGMA. Používa sa pre akékoľvek zlepšovanie – napríklad kvality výrobkov, služieb, procesov, aplikácií, dát. Jednotlivé fázy celého cyklu pomáhajú docieliť skutočných zlepšení. Jedná sa o zdokonalený PDCA cyklus, ktorého uplatňovanie by malo byť samozrejmosťou aj vo verejnej správe.


Podpora organizácií verejnej správy


Plánovanie druhého kola výzvy na zapojenie sa do národného projektu prostredníctvom implementácie modelu CAF

V rámci národného projektu získa 15 organizácií možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. Priebežne sme už informovali, že v rámci prvého kola tejto výzvy začali svoju cestu s modelom CAF štyri organizácie. V tomto období však pripravujeme vyhlásenie druhého kola výzvy (september 2019), kde budú mať možnosť prihlásiť sa ďalšie organizácie, ktoré majú seriózny záujem začať proces zlepšovania práve s modelom CAF. Pred vyhlásením výzvy sa uskutočnia nezáväzné informačné stretnutia, na ktorom bude predstavená implementácia modelu, ako aj rozsah poskytnutie podpory a požiadavky na organizáciu, ktorá sa chce do výzvy zapojiť. Pozvánka na toto nezáväzné stretnutie bola zaslaná tým organizáciám, ktoré počas tohto roka prejavili záujem zapojiť sa do národného projektu a CAF centrum ich záujem evidoval do osobitnej databázy. Informačné stretnutia prebehnú v priebehu 36. – 38. týždňa.

Plánovanie vydávania Newslettera

CAF centrum v poslednom období „koketuje“ s myšlienkou vydávania Newslettra o aktualitách, novinkách a zaujímavostiach z oblasti kvality, ako aj realizácie národného projektu. Z myšlienky sa stala realita a po tom ako bola vytvorená grafická podoba Newslettra sa zamestnanci CAF centra začali zamýšľať nad konkrétnym obsahom prvého čísla. Nápadov bolo viacero a výsledok uvidíte v septembri, po vydaní prvého čísla.
 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu