English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Informácia o národnom projekte "Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy"

8. február 2019

Dňa 24.1.2019 bola Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) a Ministerstvom vnútra SR, ktorý je riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa, podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k národnému projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. ÚNMS SR bola schválená suma 7 653 215,27 eur na obdobie 51 mesiacov, v rámci ktorých spolu s partnermi projektu bude prispievať k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom rozvoja manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

V rámci prvej časti národného projektu prebehne implementácia manažérstva kvality v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a v piatich príspevkových a rozpočtových organizáciách, ktoré sú partnermi národného projektu. Zavádzať sa budú nasledovné nástroje manažérstva kvality: model CAF, model výnimočnosti EFQM a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Pilotne bude implementovaný aj systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a nástroj samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v partnerských organizáciách prispeje k zefektívneniu ich fungovania, zlepšeniu poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

V rámci druhej časti bude zriadené CAF centrum, ktoré bude organizáciám verejnej správy v rámci celého Slovenska poskytovať vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti manažérstva kvality. Cieľovú skupinu národného projektu predstavujú okrem partnerov národného projektu aj ostatné organizácie verejnej správy, samosprávne kraje, obce, mestá, organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a pod., ktoré využijú v rámci národného projektu služby novozriadeného CAF centra.

Plagát - Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy (PDF, 401,1 kB)