English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Informácia o aktualizácii Cenníka služieb SNAS

4. august 2021

V súlade so závermi ostatného rokovania Dozornej rady SNAS bola pripravená aktualizácia Cenníka. Cieľom aktualizácie je v tomto roku znížiť náklady akreditovaných osôb, aj vzhľadom na ekonomické dopady pandémie COVID-19 na akreditované osoby.

Aktualizáciou dochádza k mimoriadnemu zníženiu ročného poplatku za udržiavanie akreditácie pre rok 2021 na 500,- EUR. Pomerná časť už zaplateného ročného poplatku bude akreditovaným osobám vrátená alebo zohľadnená vo faktúre za akreditačnú službu.

Zároveň SNAS chce svojich zákazníkov oboznámiť s pripravovanou zmenou Cenníka, ktorej cieľom je spravodlivejšie stanovenie výšky poplatkov za jednotlivé akreditačné služby, ktoré bude zohľadňovať časové a personálne nároky na posudzovanie.
 
Zámerom SNAS je aplikovať nový Cenník do praxe od 01.01.2022. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať.