English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019

10. júl 2019

Okrem ISO 9001: 2015 v mesiaci jún sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "ÚNMS SR alebo úrad") začalo s implementáciou systému manažérstva proti korupcii, a to v spolupráci s konzultačnou a školiacou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorá bude po dobu 12 mesiacov poskytovať ÚNMS SR konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy STN ISO 37001: 2019.

Dňa 4. júna 2019 sa v priestoroch ÚNMS SR konalo úvodné stretnutie zástupcov úradu so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., na ktorom sa dohodol spoločný postup v súvislosti s úvodnou fázou procesu implementácie, a to vstupnou analýzou súčasného plnenia požiadaviek normy STN ISO 37001:2019 v podmienkach ÚNMS SR. Spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., boli následne poskytnuté základné organizačné dokumenty úradu a prehľad právnych predpisov z jednotlivých oblastí činnosti ÚNMS SR.

V dňoch 19. – 20. júna 2019 sa v priestoroch ÚNMS SR konali osobné stretnutia konzultačnej a školiacej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., so zamestnancami úradu, prostredníctvom ktorých mala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., možnosť bližšie sa oboznámiť s činnosťami jednotlivých organizačných útvarov úradu. Súčasne sa medzi zamestnancami ÚNMS SR zrealizoval dotazníkový prieskum, ktorého účelom bolo identifikovanie možných korupčných rizík v podmienkach úradu.

Následne boli spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., poskytnuté vybrané interné riadiace akty úradu, ako aj ďalšie dokumenty potrebné pre posúdenie, do akej miery v súčasnosti spĺňa ÚNMS SR požiadavky normy STN ISO 37001: 2019.

Výsledkom úvodnej fázy procesu implementácie bude v priebehu mesiaca júl spracovanie a predloženie výstupného dokumentu vrátane GAP analýzy spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., na základe porovnania požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019 so skutočným stavom ich plnenia zo strany úradu, a analýzy potenciálnych korupčných rizík v ÚNMS SR.

Čo sa týka implementácie manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015, v ÚNMS SR bola vedením úradu schválená procesná mapa a politika kvality. Implementačný tím zároveň ukončil tvorbu prvej časti kompetenčného modelu. Po rozkreslení schválených procesov na jednotlivé kroky sa do kompetenčného modelu doplnia ešte procesné roly a jednotlivé kompetencie a potrebné znalosti a zručnosti.

Od júna prebiehala implementácia dočasne bez dohľadu konzultačnej spoločnosti, nakoľko v tomto mesiaci prebiehalo výberové konanie na novú konzultačnú spoločnosť. Víťazom výberového konania sa stala spoločnosť CeMS, s.r.o., s ktorou bola začiatkom júla podpísaná zmluva o poskytovaní konzultačných služieb.