English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci september

14. október 2019

V priebehu septembra prebehlo v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) niekoľko stretnutí s konzultačnými spoločnosťami, či už v rámci implementácie systému manažérstva kvality alebo systému manažérstva proti korupcii.

V dňoch 17. a 18. septembra 2019 sa konalo školenie realizované spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pre vedúcich zamestnancov úradu s cieľom oboznámenia sa so systémom manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“), vstupnou analýzou vypracovanou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., a analýzou potenciálnych korupčných rizík v úrade, ako aj školenie pre vybraných zástupcov jednotlivých organizačných útvarov úradu, ktorého predmetom bolo oboznámenie sa s požiadavkami normy STN ISO 37001: 2019, konkrétne s problematikou riadenia potenciálnych korupčných rizík v podmienkach úradu.

V rámci školenia si zástupcovia spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., prešli s vybranými zástupcami jednotlivých organizačných útvarov úradu návrh analýzy potenciálnych korupčných rizík v úrade za účelom stanovenia následkov identifikovaných korupčných rizík, vyhodnotenia stupňa ich významnosti a uvedenia aktuálne zavedených opatrení na ich elimináciu, pričom návrh analýzy bol zaslaný v rámci úradu na opätovné pripomienkové konanie.

Následne zaslala konzultačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., zástupcom úradu návrh Kapitoly 5 Príručky SMPK a návrh Protikorupčnej politiky úradu.

Dňa 19. septembra 2019 sa uskutočnilo stretnutie manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o.. Účelom stretnutia boli ešte posledné pripomienky k procesu výkonu interných auditov, príprava kontrolných otázok a plánu interných auditov, ktoré boli naplánované na koniec septembra a začiatok októbra.

Následne sa v dňoch 24. a 25. septembra 2019 uskutočnilo ďalšie stretnutie, tentokrát aj za účasti vybraných členov implementačného tímu, kde sa spripomienkovali jednotlivé vytvorené karty procesov a vývojové diagramy. Výstupom z týchto stretnutí boli doplňujúce úlohy, na ktorých jednotliví členovia implementačného tímu pracovali do konca mesiaca.

Dňa 30. septembra 2019 prebehli v úrade prvé dva interné audity systému manažérstva kvality.  A to konkrétne na odbore skúšobníctva a európskych záležitostí a na odbore kvality a projektového riadenia. Hlavným audítorom bol konzultant poradenskej spoločnosti CeMS s.r.o. Cieľom auditov, okrem overenia, či sú auditované procesy riadené podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2016, bolo aj zaškolenie interných audítorov do výkonu interného auditu.

Interné audity budú pokračovať aj v mesiaci október, konkrétne na odbore metrológie a odbore technickej normalizácie. Takisto je na budúci mesiac plánované aj vytvorenie príručky kvality a smernice na riadenie nezhôd a nápravných opatrení.

Čo sa týka implementácie systému manažérstva proti korupcii, v priebehu mesiacov október a november bude jednotlivým organizačným útvarom úradu zaslaný na pripomienkové konanie návrh registra zainteresovaných strán a registra interných a externých aspektov, ako aj návrh interného riadiaceho aktu o riadení korupčných rizík v úrade. V priebehu mesiaca október súčasne zašlú zástupcovia spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., zástupcom úradu vypracovaný návrh Kapitoly 6 Príručky SMPK, ako aj návrh Protikorupčných cieľov úradu a Mapy procesov.