English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci október

15. november 2019

Október začal v znamení pokračujúcich interných auditov systému manažérstva kvality vykonávaných, v rámci procesu implementácie systému, konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Konkrétne na odbore metrológie a odbore technickej normalizácie. V správach z interných auditov, ktoré boli vypracované a distribuované v druhej polovici mesiaca, boli zhrnuté nájdené zistenia z auditu. Manažér kvality, v spolupráci s členmi implementačného tímu začali pracovať na ich odstránení.

V priebehu mesiaca došlo 9. októbra ešte k jednému stretnutiu manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou. Cieľom bolo definovanie rámca príručky kvality, konkrétne kapitol 4 až 6. Zvyšné kapitoly 7 až 10 budú konzultované na budúci mesiac.

V priebehu mesiaca boli členmi implementačného tímu z odboru metrológie, odboru kvality a projektového riadenia, odboru skúšobníctva a európskych záležitostí a odboru technickej normalizácie navrhnuté ciele kvality Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Po pripomienkovom konaní, ktoré bude prebiehať začiatkom novembra, budú vydané vo forme interného riadiaceho aktu.

Dňa 10. októbra 2019 sa v priestoroch úradu konalo spoločné stretnutie zástupcov úradu so zástupcami konzultačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Na stretnutí zástupcovia úradu spoločne so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., prerokovali návrh Protikorupčnej politiky úradu, ako aj minimálne požiadavky na zavedenie systému manažérstva proti korupcii v prípade organizácií v pôsobnosti úradu pri zohľadnení uznesenia vlády SR č. 585/2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Súčasne bol jednotlivým organizačným útvarom úradu poslaný na opätovné pripomienkové konanie návrh katalógu korupčných rizík.

Následne poslala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. zástupcom úradu vypracovaný návrh Kapitoly 6 Príručky systému manažérstva proti korupcii a návrh Protikorupčných cieľov úradu.

Dňa 22. októbra 2019 sa konalo ďalšie stretnutie zástupcov úradu so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Na stretnutí zástupcovia úradu so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., spoločne prerokovali návrh Protikorupčnej politiky úradu a návrh Protikorupčných cieľov úradu.

Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch úradu konalo školenie interných audítorov na výkon interného auditu realizované konzultačnou a školiacou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Na školení boli zamestnanci vybraných organizačných útvarov úradu oboznámení s jednotlivými požiadavkami STN ISO 37001: 2019. V novembri bude následne predmetom školenia interných audítorov oboznámenie vybraných zamestnancov s požiadavkami STN ISO 19011: 2019, ktorá upravuje postupy pri auditovaní systémov manažérstva.

Takisto bude v priebehu mesiaca november jednotlivým organizačným útvarom úradu poslaný na pripomienkové konanie návrh Protikorupčnej politiky a Protikorupčných cieľov úradu, ako aj návrh interného riadiaceho aktu o riadení korupčných rizík v úrade.