English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci november

13. december 2019

Dňa 6. novembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) stretnutie manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Predmetom stretnutia boli okrem iného konzultácie k implementácii príručky kvality (kapitoly 7 až 10), procesu kontroly kvality a riadenia nezhôd a nápravných opatrení.

Nasledujúci deň prebehlo v priestoroch úradu školenie interných audítorov na výkon interného auditu realizované konzultačnou a školiacou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Na školení boli vybraní zamestnanci úradu oboznámení s jednotlivými požiadavkami STN ISO 19011: 2019, ktorá upravuje postupy pri auditovaní systémov manažérstva.

Následne bol jednotlivým organizačným útvarom úradu poslaný na pripomienkové konanie návrh Protikorupčnej politiky a Protikorupčných cieľov úradu, ako aj návrh interného riadiaceho aktu o riadení korupčných rizík v úrade.

Dňa 20. novembra 2019 sa konalo stretnutie zástupcov úradu so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., na ktorom spoločne prerokovali dokumenty v súvislosti s požiadavkami obsiahnutými v Kapitole 7 STN ISO 37001: 2019, znenie interného riadiaceho aktu úradu o tvorbe, aktualizácii, pripomienkovaní, schvaľovaní a vydávaní interných riadiacich aktov v podmienkach úradu, ako aj pripomienky jednotlivých organizačných útvarov úradu k návrhu Protikorupčnej politiky a Protikorupčných cieľov úradu.

Následne bol spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., zaslaný Služobný poriadok úradu, interný riadiaci akt úradu o hospodárení s finančnými prostriedkami úradu na reprezentačné a propagačné účely, ako aj návrhy pripravovaných interných riadiacich aktov úradu, a to smernice o pravidlách internej a externej komunikácie v podmienkach úradu a smernice o riadení externej dokumentácie.

Dňa 27. novembra 2019 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie zástupcov úradu so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Na tomto stretnutí boli prerokované návrhy predložené spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., a to návrh Protikorupčného kódexu úradu a Kapitoly 7 Príručky SMPK, ako aj obsahové zameranie pripravovaného e-learningu pre zamestnancov úradu.

V priebehu celého mesiaca prebiehali na jednotlivých odboroch úradu aktualizácie existujúcich interných riadiacich aktov. Takisto boli manažérom kvality v spolupráci s členmi implementačného tímu vytvorené a poslané na pripomienkové konanie smernica o kontrole kvality, smernica o riadení nezhôd a nápravných opatrení a smernica o riadení externej dokumentácie.

V druhej polovici mesiaca  sa na úrade prijali Politika kvality, Ciele kvality, Protikorupčná politika a Protikorupčné ciele úradu.