English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

December z pohľadu implementácie systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii

20. január 2020

Dňa 3. decembra 2019 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) uskutočnilo stretnutie všetkých členov implementačného tímu. Na tomto stretnutí manažér kvality oboznámil jednotlivých členov s pripravovanými smernicami o kontrole kvality poskytovaných služieb, riadení nezhôd a nápravných opatrení a riadení externej dokumentácie, vysvetlil ich aplikáciu v praxi a zodpovedal vznesené pripomienky. Ďalším bodom bolo zhrnutie implementácie za uplynulý rok a upriamenie pozornosti na otvorené úlohy.

Následne sa dňa 5. decembra 2019 v úrade konal workshop zameraný na predstavenie a výmenu dobrej praxe pri implementácii STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „norma“) za účasti zástupcov partnerov národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ zapojených do implementácie normy, ktorý viedli zástupcovia z Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“), a to JUDr. Ing. Peter Kovařík, generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR, a PhDr. Štefan Urbánek, z odboru prevencie korupcie ÚV SR. Na workshope sa za úrad zúčastnili garant a manažér pre ISO 37001.

Dňa 6. decembra 2019 sa v priestoroch úradu konalo stretnutie zástupcov úradu so zástupcami konzultačnej a školiacej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. Na stretnutí zástupcovia spoločne prerokovali návrh Kapitoly 8 Príručky systému manažérstva  proti korupcii, návrh pripravovaného e-learningu a Protikorupčného kódexu úradu, ako aj námety, ktoré odzneli na workshope zameranom na predstavenie a výmenu dobrej praxe v nadväznosti na implementáciu normy.

Spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., bol následne poslaný nový interný riadiaci akt úradu o prideľovaní finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely v podmienkach úradu.

V mesiaci december bol prijatý interný riadiaci akt úradu o riadení korupčných rizík v úrade, smernica o kontrole kvality vykonávaných procesov a poskytovaných služieb a smernica o riadení nezhôd a nápravných opatrení. Bolo tiež ukončené pripomienkové konanie k smernici o riadení externej dokumentácie. Následne bol sfinalizovaný a predložený na schválenie Katalóg korupčných rizík v ÚNMS SR na rok 2019 a na intranete úradu bola zverejnená Mapa korupčných rizík v ÚNMS SR na rok 2019.