English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

AUGUST Z POHĽADU IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY A MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

13. september 2019

Dňa 14. augusta 2019 sa v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) konalo stretnutie zástupcov ÚNMS SR so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., za účasti manažéra kvality pre ISO 37001.

Na stretnutí si zástupcovia ÚNMS SR spoločne so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., prešli pripomienky jednotlivých organizačných útvarov úradu k návrhu analýzy potenciálnych korupčných rizík v ÚNMS SR. Zároveň sa dohodli, že v priebehu mesiaca september zašle ÚNMS SR finálny návrh analýzy potenciálnych korupčných rizík v ÚNMS SR na pripomienkové konanie jednotlivým organizačným útvarom úradu za účelom stanovenia následkov identifikovaných korupčných rizík, vyhodnotenia stupňa ich významnosti a uvedenia aktuálne zavedených opatrení na ich elimináciu.

V priebehu mesiaca august následne zaslali zástupcovia spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., zástupcom ÚNMS SR návrh menovacieho dekrétu pre manažéra systému manažérstva proti korupcii a návrh kapitoly 4 Príručky systému manažérstva proti korupcii.

Zástupcovia ÚNMS SR sa spoločne so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., dohodli na realizácii školenia pre vedúcich zamestnancov ÚNMS SR s cieľom oboznámenia sa so systémom manažérstva proti korupcii, vstupnou analýzou vypracovanou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., a analýzou potenciálnych korupčných rizík v ÚNMS SR, ako aj školenia pre vybraných zástupcov jednotlivých organizačných útvarov úradu, ktorého predmetom bude oboznámenie sa s požiadavkami normy STN ISO 37001: 2019, konkrétne s problematikou riadenia potenciálnych korupčných rizík v podmienkach úradu, a to v priebehu mesiaca september 2019.

Členovia implementačného tímu systému manažérstva kvality v tomto období, v súčinnosti s manažérom kvality, pokračovali v popisovaní procesov a tvorbe karty procesov. Zároveň vypracovali zoznam externej dokumentácie s popísaným spôsobom jej riadenia.

Koncom mesiaca sa ukončilo pripomienkovanie smernice o interných auditoch a následne prebehne vyhodnocovanie a zapracovanie jednotlivých pripomienok, aby sa v mesiaci september mohlo začať s vykonávaním prvých interných auditov systému manažérstva kvality.

Dňa 27. augusta 2019 prebehlo stretnutie manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou CeMS. Výstupom tohto stretnutia bolo vytvorenie návrhu príručky kvality, ktorá bude v ďalších týždňoch postupne vypracovávaná podľa jednotlivých kapitol normy STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „norma“). Ďalším výstupom bol návrh cieľov kvality úradu, ktorý vychádza z koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 až 2020 a z politiky kvality na rok 2019. Prekonzultoval sa aj spôsob, ako naplniť požiadavky normy ohľadom riadenie externe poskytovaných procesov a služieb pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu a na najbližšie stretnutie konzultačná spoločnosť príde s konkrétnymi návrhmi v tejto oblasti.