English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci september

23. október 2019

V mesiaci september začala s implementáciou systémov manažérstva kvality posledná zo siedmich partnerských organizácií, ktoré si vybrali implementáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Taktiež v mesiaci september začala posledná z piatich partnerských organizácií s implementáciou systému manažérstva proti korupcii v súlade s ISO 37001.

Implementácia modelu CAF prebieha v dvoch partnerských organizáciách a pripravuje sa päť ďalších organizácii. Taktiež sme v mesiaci september začali s pilotnou implementáciou nástroja Samohodnotenia kultúry kvality v dvoch organizáciách.


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Partnerské organizácie postupujú v implementácii systému manažérstva kvality v súlade so stanovenými implementačnými fázami, ktoré si rozpracovali do vlastných harmonogramov implementácie v spolupráci s vybranými konzultačnými spoločnosťami, ako aj v súlade s odporúčaniami z výslednej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 9001.

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) v rámci druhej implementačnej fázy pokračuje v tvorbe a aktualizácii internej dokumentácie systému manažérstva kvality, v tvorbe procesov (Správa a vymáhanie pohľadávok, Meranie, kontrola a nezhody, Riadenie rizík), v revidovaní kariet procesov, ako aj mapy procesov a taktiež v tvorbe Príručky kvality podľa jednotlivých kapitol normy. Dňa 5. septembra 2019 bolo v SMI konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. realizované školenie implementačného tímu o riadení interných riadiacich aktov, jednotlivých procesov a pravidlách organizácie, ako aj o zmenách, ktoré so sebou prinášajú požiadavky ISO 9001 na fungovanie procesov v SMI.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice pokračuje v plnení stanovených úloh v druhej implementačnej fáze prostredníctvom tvorby potrebnej dokumentácie systému manažérstva kvality (Príručkou kvality, cieľov kvality a mapy procesov), ako aj opísaním jednotlivých procesov (Interné audity, Riadenie nezhôd, nápravné opatrenia).

V Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) pokračujú v implementácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 s konzultačnou spoločnosťou SHIELD TECH, s.r.o. a novou manažérkou kvality, ktorá sa oboznamuje s potrebnými dokumentmi. V ÚPVII dňa 5. septembra 2019 sa uskutočnilo školenie implementačného tímu k vybraným požiadavkám normy (Kapitola 4 Súvislosti organizácie) a tvorbe procesov a 6. septembra 2019 sa uskutočnilo školenie vrcholového manažmentu súvisiace s požiadavkami na personál pre vedúcich zamestnancov.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) pokračuje v rámci prvej implementačnej fázy so zbieraním relevantných informácií a tvorbou vstupnej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek STN EN ISO 9001. V dňoch 18.-19. septembra 2019 boli konzultačnou spoločnosťou TAYLLOR & COX realizované školenia k oboznámeniu sa s požiadavkami normy pre vrcholový manažment a implementačný tím.

V rámci implementácie systémov manažérstva kvality poslednou partnerskou organizáciou je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o. budú implementovať systém v stanovených termínoch po dobu 18 mesiacov.


Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V rámci druhej implementačnej etapy Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) pokračuje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Zároveň pokračuje v tvorbe Protikorupčnej politiky a protikorupčných cieľov systému manažérstva proti korupcii, vyhlásení zamestnancov o oboznámení sa s protikorupčnou politikou, ako aj revízii a úprave návrhu smernice o vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou v súlade s  ISO 37001 a zákona č. 54/2019 Z. z.

V Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len “ÚSVRK“) v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia pokračuje v plnení stanovených úloh harmonogramu implementácie systému manažérstva proti korupcii. Po vypracovaní vstupnej analýzy súčasného stavu systému manažérstva proti korupcii z hľadiska plnenia požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019 a analýzy existujúcich opatrení implementovaných na ÚSVRK začal s tvorbou návrhu analýzy korupčných rizík.


Implementácia modelu CAF

„ÚV SR“ a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) pokračujú v procese samohodnotenia.

ÚPV SR absolvoval dňa 18. septembra 2019 posúdenie na mieste, ktorého sa zúčastnili metodik modelu CAF a členovia CAF tímu. Tím posudzovateľov si v rámci diskusie so zúčastnenými v rámci posudzovania jednotlivých kritérií modelu CAF doplnil informácie, ktoré boli potrebné na stanovenie finálneho slovného a bodového hodnotenia. Z posúdenia na mieste tím posudzovateľov následne pripravil Spätnú správu z posúdenia na mieste. ÚV SR sfinalizoval samohodnotiacu správu podľa modelu CAF a predložil vedeniu na schválenie. Následne prebehla registrácia organizácie do európskej databázy používateľov modelu CAF, ktorú vedie Európsky inštitút pre verejnú správu. ÚV SR sa pripravuje na posúdenie na mieste, ktoré je naplánované na 10. októbra 2019.


Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Na základe schváleného plánu implementácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) pokračuje v jednotlivých činnostiach v druhej implementačnej fáze, t.j. procese samohodnotenia a v písaní samohodnotiacej správy. MF SR sumarizuje jednotlivé dôkazy o všetkých kritériách a subkritériách, sumarizuje údaje a zapracováva ich do výsledkových kritérií.


Pilotná implementácia nástroja samohodnotenia kultúry kvality

V rámci prípravnej fázy sme začali s pilotnou implementáciou nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len „SKK“).

Dňom 1. októbra 2019 vstupuje do implementácie modelu SKK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR). V súvislosti s jeho zapojením a pre úspešné spustenie pilotnej implementácie SKK zorganizoval Odbor kvality a projektového riadenia úvodné stretnutie s partnerom národného projektu. Stretnutie sa uskutočnilo v CAF centre dňa 4. septembra 2019, na ktorom sa zúčastnili aj školiteľ/konzultant a špecializovaný poradca SKK, ktorí budú mať v MV SR na starosti samotnú implementáciu. Na stretnutí bol partnerovi projektu zo strany OKPR predstavený harmonogram implementácie nástroja SKK s dôrazom predovšetkým na personálne požiadavky. Samotné predstavenie nástroja SKK a činností, ktoré MV SR čakajú počas prvých mesiacov predstavili školiteľ/konzultant a špecializovaný poradca SKK.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky úspešne spustilo implementáciu modelu SKK k 1. septembru 2019, ktoré sa následne oboznámilo s projektovou dokumentáciou a pripravuje školenie metodika na nasadenie nástroja SKK a školenie vedúcich pracovníkov v mesiaci október.