English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci október

25. november 2019

K 30. novembru 2019 implementuje systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 sedem partnerských organizácií a model EFQM jedna partnerská organizácia. Systém manažérstva proti korupcii v súlade s ISO 37001 implementuje päť partnerských organizácií.

Implementácia modelu CAF prebieha v dvoch partnerských organizáciách a v mesiaci november začalo s implementáciou ďalších päť partnerských organizácii. Pilotná implementácia Samohodnotenia kultúry kvality prebieha v dvoch organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Partnerské organizácie postupujú v implementácii systému manažérstva kvality v súlade so stanovenými implementačnými fázami, ktoré si rozpracovali do vlastných harmonogramov implementácie v spolupráci s vybranými konzultačnými spoločnosťami, ako aj v súlade s odporúčaniami z výslednej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 9001.

V rámci druhej implementačnej fázy Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) pokračuje v tvorbe a aktualizácii internej dokumentácie systému manažérstva kvality, v tvorbe procesov (Plánovanie a výkon inšpekčnej činnosti, Správa a vymáhanie pohľadávok, Nakupovanie a Personalistika), v revidovaní kariet procesov, ako aj mapy procesov.

V SMI taktiež začali s tvorbou a aktualizáciou jednotlivých formulárov v rámci systému manažérstva kvality v nasledujúcich procesoch - Riadenie ľudských zdrojov, Riadenie rizík a príležitostí, Interné audity, Metrológia, Meranie a kontrola, Riadenie externej dokumentácie. Zároveň pokračuje aj v tvorbe Príručky kvality podľa jednotlivých kapitol normy a Organizačného poriadku, kde aktualizujú právomoci a zodpovednosti jednotlivých zamestnancov v súlade s ISO 9001.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice  pokračuje v plnení stanovených úloh v druhej implementačnej fáze prostredníctvom priebežnej tvorby internej riadenej dokumentácie systému manažérstva kvality a jej interným pripomienkovaním (Pracovný poriadok, Verejné obstarávanie, Riadenie nezhôd, nápravné opatrenia, Interné audity, Výkon vnútornej a finančnej kontroly, Služobný poriadok, Registratúrny poriadok, Ochrana osobných údajov, Vybavovanie sťažností, petícií a iných podaní). Dňa 14. novembra prebehlo školenie implementačného tímu k požiadavkám normy ISO 9001:2015, ktoré sa venovalo lepšiemu pochopeniu jednotlivých požiadaviek a zároveň bola zamestnancom poskytnutá možnosť prediskutovať si možné riziká a opatrenia v jednotlivých organizačných útvaroch.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) v rámci druhej implementačnej fázy pokračuje v implementácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. V ÚPVII prebieha finalizácia zoznamu interných dokumentov a záznamov používaných v organizácii, spracovanie finálnej verzie zoznamu zainteresovaných strán, tvorba návrhu Politiky kvality a cieľov kvality. V rámci stretnutí s konzultačnou spoločnosťou boli prerokované interné dokumenty Organizačný poriadok a Organizačná štruktúra, ako aj určenie potrebných procesov a mapy procesov. Dňa 3. októbra 2019 bolo realizované školenie implementačného tímu k ďalším požiadavkám normy ISO 9001 (5 Vodcovstvo, 6 Plánovanie), kde boli tieto požiadavky bližšie vysvetlené.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) po zapracovaní zozbieraných pripomienok od členov implementačného tímu, ako aj ostatných zamestnancov a finalizácii vstupnej analýzy prešiel do druhej implementačnej fázy. V mesiaci október v ÚVO začali s tvorbou návrhu mapy procesov, registra zainteresovaných strán ÚVO, registra právnych požiadaviek v ÚVO a tvorbou smernice o príprave a vydávaní vnútorných predpisov v ÚVO.

V Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) v rámci prvej implementačnej fázy začali v spolupráci s vybranou konzultačnou spoločnosťou implementovať systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001 a stanovenými termínmi uvedenými v harmonograme implementácie. Následne začali so zbieraním relevantných informácií o organizácii, jej prebiehajúcich systémoch a ich zhodnotenie za účelom pochopenia a naplnenia jednotlivých požiadaviek normy ISO 9001. Taktiež začali s analýzou organizačnej štruktúry ÚPSVR, Organizačného poriadku, pracovných pozícií v ÚPSVR a súvisiacej internej dokumentácie potrebnej pre tvorbu vstupnej analýzy.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V rámci druhej implementačnej fázy Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) pokračuje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Zároveň pokračuje v príprave smernice o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na ÚV SR (preskúmanie dôveryhodnosti, zabránenie odvetnej činnosti, dary, pohostenia a iné úžitky), úprave postupu pre obchodného partnera o záväzku predchádzať korupcii a vyhlásení v prípade vzniku podozrenia z korupcie, tvorbe postupu na zistenie riadiacich prvkov u obchodných partnerov a ich vyžadovanie, tvorbe postupu pre poskytovanie a prijímanie darov, pohostinnosti a iných výhod, ako aj príprave postupu vyšetrovania porušovania protikorupčnej politiky a stanovení opatrení pri oznámení korupcie a inej protispoločenskej činnosti.

SMI na základe vstupnej analýzy súčasného stavu systému manažérstva proti korupcii pokračuje v implementácii tohto systému. V SMI začali s vypĺňaním registra zainteresovaných strán a registra rizík a príležitostí, ktorý bol podkladom na pripravované školenie za účelom praktického zapracovania požiadaviek normy ISO 37001. Dňa 8. októbra 2019 bolo realizované školenie o požiadavkách normy ISO 37001, s ktorými bolo oboznámené vedenie a zamestnanci vybraných organizačných útvarov. Taktiež boli oboznámení s postupom implementácie systému manažérstva proti korupcii v SMI. Zároveň začali s tvorbou návrhu Príručky kvality podľa jednotlivých kapitol normy ISO 37001 (kapitola 4 a 5), prípravou návrhu Protikorupčnej politiky SMI, pripomienkovaním smernice o protispoločenskej činnosti a Organizačného poriadku, kde sa aktualizujú právomoci a zodpovednosti jednotlivých zamestnancov v súlade s predmetnou normou.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len “ÚSVRK“) v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou pokračuje v plnení stanovených úloh harmonogramu implementácie systému manažérstva proti korupcii v súlade s výsledkami vstupnej analýzy. ÚSVRK aktualizuje analýzu rizík a korupčných rizík, register externých a interných aspektov a register zainteresovaných strán MV SR za účelom potreby zosúladenia vzájomnej interakcie pojmov "verejný činiteľ" a "korupcia". Zároveň vytvára biznis model verejnej politiky ÚSVRK, návrh Príručky SMPK podľa kapitoly 5 a základnú schému mapy procesov.

ÚPVII začal so zbieraním relevantných informácií o organizácii a jej prebiehajúcich procesoch potrebných pre začatie tvorby návrhu vstupnej analýzy. V ÚPVII bolo dňa 25. októbra 2019 realizované školenie, na ktorom bolo oboznámené vrcholové vedenie s jednotlivými požiadavkami ISO 37001, ako aj s postupom implementácie systému manažérstva proti korupcii.

Implementácia modelu CAF

ÚV SR a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) finišujú v procese samohodnotenia a pripravujú sa na proces zlepšovania.

ÚPV SR absolvoval dňa 18. septembra 2019 posúdenie na mieste, ktorého výstupom bola spätná správa z posúdenia na mieste od externých posudzovateľov. Tá slúži ako podklad ÚPV SR pri príprave na školenie k akčnému plánu zlepšovania a vypracovaniu metodického postupu prioritizácie opatrení na zlepšovanie do akčného plánu zlepšovania organizácie v súlade s modelom CAF. Zároveň ÚPV SR sumarizuje návrhy a námety zlepšovania do akčného plánu zlepšovania ÚPV SR.

Posúdenie na mieste v ÚV SR sa realizovalo 10. októbra 2019 podľa vopred stanoveného harmonogramu a tím posudzovateľov posudzoval podľa bloku jednotlivých kritérií modelu CAF. Pred posúdením na mieste posudzovatelia zhodnotili samohodnotiacu správu organizácie a počas posúdenia na mieste si diskusiou s členmi CAF tímu doplnili informácie s cieľom stanovenia slovného a bodového hodnotenia. Z posúdenia na mieste tím posudzovateľov následne pripravil Spätnú správu z posúdenia na mieste. Zároveň sa ÚV SR pripravuje na prelom fázy procesu samohodnotenia do procesu zlepšovania, kde dochádza hlavne k súhrnu všetkých oblastí na zlepšovanie, ktoré boli identifikované v rámci fázy samohodnotenia.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V súlade s plánom implementácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) pokračuje v druhej implementačnej fáze, t.j. procese samohodnotenia a v písaní samohodnotiacej správy. MF SR sumarizuje jednotlivé dôkazy o všetkých kritériách a subkritériách, sumarizuje údaje a zapracováva ich do výsledkových kritérií. MF SR absolvovalo konsenzus mítingu v Trenčianskych Tepliciach (28.-29.10.2019), ktorého primárnym cieľom bolo stanovenie bodového hodnotenia k jednotlivým kritériám a subkritériám v samohodnotiacej správe a zároveň stanovenie silných stránok a námetov na zlepšovanie ku každému z kritérií, ako aj detailne posúdenie všetkých kritérií a zistení o chýbajúcich dátach a ich následnom dopracovaní.

Pilotná implementácia nástroja samohodnotenia kultúry kvality

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) úspešne spustilo implementáciu nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len „SKK“) k 1. septembru 2019, ktoré sa následne oboznámilo s postupom implementácie nástroja SKK a vysvetlilo jednotlivé úlohy, podmienky a súvislostí na prípravu procesu samohodnotenia. Taktiež si dohodlo kritériá na výber členov samohodnotiaceho tímu. V MO SR bolo realizované pracovné stretnutie k obsahovej stránke diagnostických výrokov prispôsobených na podmienky MO SR. Zároveň v dňoch 4.10.2019 a 10.10.2019 boli realizované školenia metodika a vedúcich zamestnancov, ktorých predmetom bolo hlbšie vysvetlenie problematiky kultúry kvality.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) začalo 1. októbra 2019 s implementáciou nástroja SKK. MV SR sa oboznámilo s nástrojom SKK a určilo kritériá na výber členov samohodnotiaceho tímu. V dňoch 21.10.2019 a 28.10.2019 boli realizované školenia metodika a vedúcich zamestnancov, ktorých predmetom bolo hlbšie vysvetlenie problematiky kultúry kvality a taktiež oboznámenie vedúcich zamestnancov, metodika, ako aj samohodnotiaceho tímu o zameraní a cieľoch v danej oblasti.