English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac júl 2019

20. august 2019

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V prvej implementačnej etape sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) a v troch partnerských organizáciách. V rámci druhej implementačnej etapy začala s implementáciou jedna organizácia. Na implementáciu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 sa pripravujú ďalšie 2 organizácie. Implementácia modelu CAF prebieha v dvoch partnerských organizáciách.

V prvej implementačnej etape pokračuje v implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 jedna organizácia a v druhej implementačnej etape pokračuje implementácia okrem ÚNMS SR v jednej organizácii a prípravná časť pred implementáciou prebieha v dvoch ďalších organizáciách.


Implementácia modelu CAF

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) pokračujú v implementácii modelu CAF a nachádzajú sa v druhej implementačnej fáze, t.j. v procese samohodnotenia.

Po absolvovaní konsenzus mítingov v obidvoch organizáciách sa metodici a CAF tímy sústredili na spracovanie výsledkov z konsenzus mítingov a na finalizáciu samohodnotiacej správy, pričom sa zamerali najmä na spracovanie finálneho znenia jednotlivých kritérií a subkritérií modelu CAF, dopĺňanie relevantných a potrebných dôkazov, ako aj silným stránkam a oblastiam na zlepšovanie pri jednotlivých kritériách modelu a na stanovenie celkového bodového hodnotenia.


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Partnerské organizácie postupujú v súlade so stanovenými implementačnými fázami, ktoré si rozpracovali do vlastných harmonogramov implementácie, v spolupráci s vybranými konzultačnými spoločnosťami, ako aj v súlade s odporúčaniami z výslednej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 9001.

Slovenský metrologický inšpektorát v rámci druhej fázy implementácie systému manažérstva kvality pokračuje v tvorbe a aktualizácii internej dokumentácie systému manažérstva kvality v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. Taktiež pokračujú v tvorbe hlavného procesu „Plánovanie a výkon inšpekčnej činnosti“ a tvorbe nových procesov  „Nakupovanie“ a „Riadenie ľudských zdrojov“, ako aj v revidovaní kariet procesov a mapy procesov. Zároveň začali so zmenou organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku, ako aj s tvorbou návrhu Príručky kvality, ktorý je zastrešujúcim dokumentom celkovej dokumentácie systému manažérstva kvality.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice po realizovanom školení vrcholového vedenia o jednotlivých požiadavkách normy ISO 9001 začali s plnením stanovených úloh a námetov jednotlivých oddelení, ktoré sú potrebné pre úspešné vypracovanie vstupnej analýzy. Zároveň začali s tvorbou pracovnej verzie Príručky kvality, internej smernice o riadení dokumentácie, ako aj s tvorbou elektronickej evidencie dokumentácie.

V Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa začalo s implementáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 s vybranou konzultačnou spoločnosťou SHIELD TECH, s.r.o. Po úvodnom oboznámení sa zamestnancov ÚPVSRII s konzultačnou spoločnosťou prebehlo prvé školenie 25.7.2019 k tvorbe analýzy súčasného stavu systému manažérstva kvality z hľadiska požiadaviek normy ISO 9001.
V Úrade pre verejné obstarávanie sa začalo s prípravou implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. V mesiaci júl prebiehal proces verejného obstarávania konzultačnej spoločnosti. Po dobu 12 mesiacov bude vybraná spoločnosť TAYLLOR & COX, a.s. pomáhať pri implementovaní systému manažérstva kvality správnym a efektívnym spôsobom.


Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) v rámci druhej fázy implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 pokračuje v tvorbe dokumentov potrebných pre implementáciu protikorupčných riadiacich činností a hodnotenia rizikovosti projektov a jednotlivých činností. ÚV SR začal s tvorbou návrhu Protikorupčnej politiky a protikorupčných cieľov systému manažérstva proti korupcii. Taktiež pripravujú nový softvérový nástroj na riadenie protikorupčných rizík, kde v súčasnosti pracujú na jeho vylepšení.

V rámci prvej fázy implementácie v Slovenskom metrologickom inšpektoráte začali v spolupráci s vybranou konzultačnou spoločnosťou APS Consulting, s.r.o. pripravovať vstupnú analýzu súčasného stavu plnenia požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019 na základe získaných relevantných informácií o organizácii a jej systémoch.


Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Po iniciačnej fáze, ktorá je zameraná na plánovanie implementácie, začalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) s realizáciou procesu samohodnotenia podľa kritérií modelu výnimočnosti EFQM. Na základe schváleného plánu implementácie MF SR pokračuje v jednotlivých činnostiach v druhej fáze implementácie. Dňa 12.7.2019 bolo realizované školenie zainteresovaných zamestnancov k implementácii modelu EFQM, ktorí sa budú podieľať na procese samohodnotenia a zlepšovania.