English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aktivity CAF centra v mesiaci máj 2019

6. jún 2019


CAF centrum ako vzdelávacie stredisko

V mesiaci máj sa v CAF centre zorganizovali viaceré školenia zamerané ako na tradičné témy systémov manažérstva kvality, tak i na nové témy, ktoré vyplynuli z dopytu zamestnancov verejnej správy. Ide napr. o systém manažérstva proti korupcii alebo SWOT analýzu ako nástroj zlepšovania. Tieto školenia sa realizovali jednak v priestoroch školiacej miestnosti CAF centra, ale začalo sa s realizáciou i v regiónoch, a to priamo v organizáciách verejnej správy, ktoré prejavili záujem o školenie pre svojich zamestnancov. Okrem toho sa zorganizoval aj workshop zacielený na partnerov národného projektu, ktorí v súčasnosti implementujú model CAF.

Školenie Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 (6.5.2019)
Školenie medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001 sme pre veľký záujem zaradili opakovane. Či už zo strany Európskej únie, ale taktiež zo strany občanov, je stále väčší tlak na verejný sektor, aby podnikli všetky kroky proti výskytu korupcie a implementácia normy ISO 37001:2016 je jedným so zásadných krokov. Školenia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Ministerstva obrany SR; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Krajského súdu v Prešove, Štátnych lesov TANAP, Slovenskej národnej akreditačnej služby a Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Účastníci školenia najviac ocenili zasadenie normy ISO 37001 do kontextu ostatných noriem ISO pre manažérske systémy, vysvetlenie jednotlivých pojmov a číselníkov a taktiež pripravené praktické príklady a workshop.

Workshop prvej implementačnej etapy modelu CAF (Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 7.5.2019)
CAF centrum zorganizovalo dňa 7. mája 2019 prvý z troch workshopov, ktorý bol určený pre organizácie, ktoré implementujú model CAF v rámci prvej implementačnej etapy modelu CAF (Úrad vlády SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR). Cieľom spoločného stretnutia bola výmena skúseností počas procesu samohodnotenia modelu CAF, ktorým momentálne obe organizácie prechádzajú. Workshopu sa zúčastnili z oboch organizácií garanti, metodici a niektorí členovia CAF tímu. Program workshopu bol rozdelený do štyroch tematických častí, kde v rámci každej prebiehala diskusia k jednotlivým bodom. Prvá časť bola zameraná na kritériá, subkritériá a príklady modelu samohodnotiacej správy, druhá časť na prepojenia v modeli CAF, predposledná časť na slovné a bodové hodnotenia a štvrtá časť na prácu CAF tímu. Workshop prebiehal v príjemnej atmosfére a za aktívneho zapojenia zúčastnených, kde každý tím mal možnosť opýtať sa druhej strany na skúsenosti k jednotlivým tematickým častiam a rozdiskutovať ich prístup a prístup druhej strany.

Školenie Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 (16.5.2019)
Pre veľký záujem zo strany organizácií verejnej správy sme opäť medzi vzdelávacie aktivity CAF centra zaradili školenie medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001. Školenia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Najvyššieho súdu SR, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Puncového úradu SR, Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Štatistického úradu SR, Slovenského metrologického ústavu, Slovenskej agentúry životného prostredia a Protimonopolného úradu SR. Účastníci školenia najviac ocenili odbornosť lektora, jeho osobné skúsenosti  a celkový prístup počas školenia. Rovnako vyzdvihli aj profesionálny výklad normy ISO 37001 od úvodného všeobecného vysvetlenia problematiky až po názorné príklady z praxe.

Školenie SWOT analýza ako nástroj zlepšovania (20.5.2019)
Jedným z nástrojov, ktoré môže organizácia verejnej správy využiť na zlepšenie svojho fungovania, je SWOT analýza. SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky organizácie, ako aj jej vonkajšie príležitosti a hrozby. Je to jednoduchý nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii organizácie. Školenia sa zúčastnili zástupcovia Mestského úradu Žarnovica, Bratislavského samosprávneho kraja, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, Slovenskej filharmónie, Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia ľudovej umeleckej výroby a Národného osvetového centra. Účastníci školenia najviac ocenili odbornosť lektora, jeho praktické skúsenosti a celkový prístup počas školenia. Rovnako vyzdvihli aj profesionálny výklad, názorné príklady z praxe, hlbšie vysvetlenie niektorých významov a prepojení, ako aj poskytnutý priestor na vyjadrenie svojich skúseností a názorov účastníkov.
Školenie Model CAF a samohodnotenie v Domove seniorov Lamač (20.5.2019)
CAF centrum s cieľom šírenia poznatkov a vedomostí o modeloch a nástrojoch manažérstva kvality zorganizovalo školenie o modeli CAF v Domove seniorov Lamač. Domov seniorov dlhodobo pracuje na neustálom skvalitňovaní svojich služieb a z toho dôvodu oslovil zástupcov CAF centra ohľadom záujmu dozvedieť sa bližšie informácie aj o modeli CAF ako nástroji komplexného manažérstva kvality. Školenie sa uskutočnilo dňa 20. mája 2019, priamo v sídle domova seniorov. Zamestnanci mali možnosť dozvedieť sa základné informácie o modeli CAF, postupe jeho implementácie, jeho kritériách a subkritériách, ako aj o ďalších dôležitých faktoch, ktoré sú pre implementáciu modelu CAF potrebné. V rámci školenia prebiehala intenzívna diskusia školiteľa a účastníkov. Zúčastnení ocenili predovšetkým komplexné poskytnutie informácií o modeli CAF, názorné a vecné príklady školiteľa, ako aj informácie a odporúčania k postupu pri písaní samohodnotiacej správy modelu CAF.

Školenie Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (22.5.2019)
Záujem o túto problematiku neutícha ani v máji. Štvrtého termínu školenia sa zúčastnili zamestnanci rôznych organizácií verejnej správy. V tomto termíne mali však prevahu zamestnanci organizácií poskytujúcich sociálne služby. Školenia sa zúčastnili zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku, Centra sociálnych služieb Horný Turiec, Centra sociálnych služieb Zákamenné, Univerzitnej nemocnice Martin, Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, Úradu pre verejné obstarávanie, Domova seniorov Lamač, Domova sociálnych služieb Detva, Petržalského domova seniorov Bratislava, Casa Slovensko Pezinok, DD a DSS Tornaľa, Národného inšpektorátu práce a Domova seniorov Rudi Bratislava. Účastníci školenia sa zhodli na pozitívnych prínosoch školenia, hlavne ich zaujal výklad školiteľa, ktorý okrem odbornej prezentácie, venoval dostatok času odbornej diskusii s účastníkmi. Väčšina z nich pozitívne vnímala najmä praktické príklady a praktické cvičenia realizované počas školenia.
Školenie Metóda 8 krokov k úspešnej zmene (27.5.2019)
Keďže manažérstvo zmeny (change management) je dôležitou súčasťou procesu zlepšovania v organizácii, do portfólia vzdelávacích aktivít CAF centra bolo zaradené aj školenie venované tejto téme. Školiteľka sa zamerala na metódu Johna Kottera – 8 krokov k úspešnej zmene. Jednou z kľúčových oblastí školenia bola manažérska schopnosť zavádzať zmeny. Metóda je zameraná na aktivity podporujúce pochopenie zmien a akčné kroky pri zavádzaní zmeny, v rámci ktorých bola preberaná aj problematika optimalizácie komunikácie a rešpektovania dobrých vzorov. Školiteľka viedla školenie interaktívnym spôsobom, pútavým vysvetlením a názornými ukážkami. Ako nástroj na úspešné zavádzanie zmien využila tzv. Story telling. Účastníkmi školenia boli riaditelia, vedúci odborov a odborní zamestnanci organizácií verejnej správy z Bratislavy, Šale, Prešova, Zvolena, Košíc a Vysokých Tatier. Podľa reakcií účastníkov to bola veľmi zaujímavá vzdelávacia aktivita v príjemnej atmosfére. Účastníci uznali, že je to komplexný úvod do témy realizovania zmien.

Školenie Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správy (29.5.2019)
O školenie o modeli CAF a jeho využití v organizáciách verejnej správy je veľký záujem. Model CAF  je  nástroj komplexného manažérstva kvality šitý na mieru práve verejnej správe. Účastníci sa oboznámili s celkovou problematikou, kritériami a subkritériami, samohodnotiacou správou, akčným plánom a taktiež s modelom CAF v kontexte ostatných modelov manažérstva kvality. Školenia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR; Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu; Mesta Hanušovce nad Topľou; Okresného súdu v Poprade; Okresného súdu v Žiline; Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže; Ústavu na výkon trestu odňatia slobody; Národného inšpektorátu práce; Slovenského metrologického inšpektorátu a Strednej odbornej školy Pruské. Účastníci školenia najviac ocenili celkové zorientovanie sa v problematike a pútavý výklad školiteľa. 

Školenie Model CAF a samohodnotenie v Štátnom pedagogickom ústave (27. a 29.5.2019)
Prvá z organizácií verejnej správy, ktoré implementujú model CAF s pomocou CAF centra, absolvovala dvojdňové školenie o tomto modeli. Školenie bolo zamerané na podrobný výklad modelu, pochopenie prepojenia jednotlivých kritérií a subkritérií, pochopenie cyklu PDCA a vysvetlenie zodpovedností jednotlivých členov CAF tímu. Školenia sa zúčastnil garant modelu CAF, metodik a všetci členovia CAF tímu. Účastníci ocenili najmä príklady z praxe, ktoré je možné využiť pri písaní samohodnotiacej správy.

Školenie Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 v Úrade na ochranu osobných údajov SR (29.5.2019)
Záujem o manažérstvo proti korupcii je veľký aj zo strany samotných organizácií verejnej správy, ktoré sa snažia získať toto školenie pre čo najviac svojich zamestnancov. Preto CAF centrum zorganizovalo školenie na túto tému priamo v Úrade na ochranu osobných údajov SR, kde sa školenia zúčastnilo viac ako 20 zamestnancov. Účastníci školenia najviac ocenili odbornosť lektora, jeho osobné skúsenosti a celkový prístup počas školenia. Rovnako vyzdvihli aj profesionálny výklad normy ISO 37001 od úvodného všeobecného vysvetlenia problematiky až po názorné príklady z praxe.
Školenie Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 v Slovenskej národnej knižnici v Martine (30.5.2019)
Školenie o norme ISO 37001.2016 sa uskutočnilo aj v Slovenskej národnej knižnici v Martine, kde sa školenia zúčastnilo viac ako 30 zamestnancov knižnice. Vedenie knižnice plánuje získané poznatky využiť v nastavení vlastných strategických a operatívnych dokumentov, ktoré by plne podporovali aktuálnu tému boja proti korupcii.

Poradenská a konzultačná činnosť CAF centra

Štyri organizácie, ktoré za pomoci CAF centra začali implementáciu modelu CAF (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Štátny pedagogický ústav, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a Obchodná akadémia Nitra) sa postupne skontaktovali so svojimi konzultantmi/školiteľmi a začali plánovať realizáciu školenia pre členov CAF tímu. Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnilo úvodné stretnutie so zástupcami Štátneho pedagogického ústavu, na ktorom bol prediskutovaný harmonogram implementácie modelu CAF a zároveň kroky a činnosti potrebné uskutočniť v prvej implementačnej fáze.Všetky štyri organizácie majú vymenovaných garantov a metodikov modelu CAF a zostavili svoje CAF tímy. V súčasnosti aktívne pripravujú harmonogram implementácie a komunikačné plány a pripravujú svoje CAF tímy na dvojdňové školenie o modeli CAF. Termíny školení sú stanovené, všetky sa budú konať v sídle organizácií.

Okrem toho zástupcovia CAF centra navštívili Okresný súd v Žiari nad Hronom, kde prebehla konzultácia ohľadom ďalších krokov v rámci implementácie modelu CAF, ktorú začali začiatkom roka 2018. Aktuálne sa nachádzajú v procese zlepšovania a prejavili záujem o spoluprácu s CAF centrom najmä v oblasti zorganizovania benchmarkingového workshopu s podobnými organizáciami, na ktorom by si mohli vymeniť skúsenosti a získať dobrú prax od iných.


Analyticko-metodická činnosť v rámci CAF centra

Pokračovali aj práce na príprave odborných metodík. Štvorčlenný tím expertov na tvorbu metodiky získavania spätnej väzby od zainteresovaných strán začal s rozanalyzovaním modelu CAF na úrovni tých kritérií a subkritérií, ktoré sa zameriavajú na získavanie spätnej väzby. Trojčlenný tím expertov na tvorbu metodiky Samohodnotenia kultúry kvality pokračoval v príprave tohto nástroja. Práce na tvorbe odborných metodík pokračujú podľa nastaveného harmonogramu. Na oboch metodikách pracuje tím expertov – odborníkov na danú oblasť. 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.